Järjestökumppaneiden logot

Järjestöt

Järjestökumppanit

https://afrofinns.com/

Olemme riippumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys suomalaisille ja kaikille muille Suomessa asuville afrikkalaistaustaisille henkilöille. Olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta, tukemaan kulttuurista kehitystä, kannustamaan kansalaistoimintaa erilaisten tapahtumien kautta sekä yrittäjyyttä ja koulutusohjelmia. Yhdistämme, ohjaamme ja kehitämme taitoja yhteisössä työttömille ja alityöllistetyille afrikkalaisille nuorille rakentaakseen ja ylläpitääkseen yrityksiä, luodakseen työpaikkoja ja tuodakseen lisäarvoa Suomen talouteen sekä lisätä afrikkalaisen diasporan ja suomalaisen yrittäjyyden sitoutunutta yhteistyötä.

 

We are an independent, non profit association for Finns and everyone else with African heritage living in Finland. We are dedicated to promoting diversity and inclusion, supporting cultural development, encouraging civic engagement through diverse events, and entrepreneurship and educational programs. Connect, mentor and build skills in the community Empower unemployed and underemployed African youth to build and sustain businesses, create jobs, and add value to Finnish economy Increase entrepreneurship engagement of African Diaspora and Finland.

https://heedfinland.org/

HEED Association on riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 2018.

Yhdistyksellä on kolme tavoitetta, jotka ovat terveyden edistäminen, kouluttamine ja maahanmuuttajien ja pakolaisten integraatio Suomeen.

Väittämällä, että "tieto on valtaa", HEED käyttää erilaisia ​​tiedonvälitysmenetelmiä kouluttaakseen maahanmuuttajia ja pakolaisia ​​erilaisista terveyskysymyksistä, jolloin he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

 

HEED Association is a non-governmental and non-profit making association founded in 2018.

The association has three goals, which are to promote health, education and integration of immigrants and refugees in Finland.

With the assertion that “Knowledge is power”, HEED will use different methods of delivering information to educate immigrants and refugees on different health issues, which will enable them to make informed decisions concerning their health and well-being.

http://www.kidesaatio.fi/

Säätiö on ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii reagoimaan tilanteissa, joissa ihmisarvoinen elämä on uhattuna.

Asiakkaitamme ovat hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset ja ryhmät. Autamme ihmisiä sellaisissa tilanteissa, joissa julkinen tai yksityinen palveluntarjoaja ei ole onnistunut heitä auttamaan. 

Käytännössä säätiö tarjoaa asuntoja, auttaa työpaikan ja koulutuksen löytämisessä ja tarjoaa tukea arjessa pärjäämiseksi sekä järjestää harrastustoimintaa.

Toimintaamme tukevat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä yksityiset yritykset ja rahoittajat.  

https://lsv.fi/

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla. Tärkeimpiä toiminta-alueitamme ovat terveyspolitiikka, kehitysyhteistyö ja rauhantyö.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry perustettiin vuonna 1982. Järjestö sai alkunsa lääkäreiden kansainvälisestä ydinaseiden vastaisesta liikkeestä ja rauhantyöllä on aina ollut tärkeä rooli toiminnassamme. Alusta asti toiminnan keskiössä ovat olleet myös eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristönsuojelu.

Tänä päivänä tärkeimmät toiminta-alueemme ovat terveyssektorin kehitysyhteistyö, terveyspoliittinen vaikuttaminen ja rauhantyö. Kaikilla toiminta-alueilla pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta lääkärin keinoin.

https://www.moniheli.fi/

Moniheli on yli sadan monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevan järjestön verkosto Suomessa. Tuemme alan vieraskielisiä toimijoita, heidän yhteiskunnallista osallistumistaan ja edistämme yhdenvertaisuutta Suomessa.

Moniheli is a network of more than 100 multicultural, immigrant and other associations supporting integration in Finland. We support foreign-language actors in the field, their cooperation with society, and promote equality in Finland.

Yhteenliittymän jäsenet ovat:

-Eläkeläiset ry (valtakunnallinen toiminta) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta

-Jade yhteisö ry (valtakunnallinen toiminta)
JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry (pk-seudun toiminta) www.jadetoimintakeskus.fi

-Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry (valtakunallinen toiminta) www.mukes.fi

-Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry (pk-seudun toiminta) www.polli.fi

-Monikko ry (maakunnallinen, Keski-Suomi) www.monikkoyhdistys.com

Yhteenliittymän tavoite on parantaa vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. Tavoite saavutetaan tekemällä työtä vieraskielisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden parissa heidän arkensa tukemiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden tilanteista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

https://samha.fi/

Substance Abuse and Mental Health Association

SAMHA ry on maahanmuuttajien perustama yhdistys maahanmuuttajille. Yhdistys on perustettu 2009 ja sen tarkoituksenaon auttaa yhteisöjä ymmärtämään mielenterveyden haasteita ja päihteiden väärinkäyttöä, miten selviytyä byrokraattisista arjen haasteista, kuinka integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja miten saada apua elämän eri tilanteissa.

"Olemme luomassa tulevaisuutta, jossa yhteisöt ymmärtävät mielenterveyden haasteita ja päihteiden väärinkäyttöä. Autamme ihmisiä, etenkin maahanmuuttajia, vahvistamaan tietämystä yhteiskunnan toiminnoista ja annamme työkaluja selviytymään jokapäiväisen elämän haasteista, jotka voivat vaikuttaa heidän hyvinvointiin. Pyrimme vähentämään ja ennaltaehkäisemään leimautumista, lisäämään luottamusta yksilöihin ja eri ryhmien välillä, tukemaan heidän matkaansa yhteisön avulla ja lisämään ymmärrystä milloin hakea apua."

 

Nous créons un avenir où tout le monde comprend et reconnaît la santé mentale et la toxicomanie.

Notre but est de prévenir la maladie mentale et de responsabiliser tous les personnes et en particulier les personnes d’origine étrangère avec les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer à travers la vie quotidienne et faire face à leurs défis.

 

نريد أن نخلق مستقبلًا يتفهم فيه الجميع ويدرك مشاكل الصحة العقلية وتعاطي المخدرات


نسعى جاهدين للوقاية من مشاكل الصحة العقلية وتزويد الأشخاص من خلفيات مختلفة بالمعلومات والأدوات اللازمة للتعامل مع الحياة اليومية ومواجهة العيوب التي تسببها.

 

 

https://monikulttuuriyhdistys.fi/

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY) on perustettu 25.3.1996.

SMY on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on

– edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa

– pyrkiä edistämään maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista sekä maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, ja sen myötä vaikuttamaan monikulttuurisen Suomen rakentamiseen positiivisessa hengessä

Monikulttuuriyhdistys ylläpitää kaikille avointa Kansainvälistä kohtaamispaikkaa, joka sijaitsee Porin keskustassa. Kansainvälisessä kohtaamispaikassa järjestetään erilaisia tapahtumia, kerhoja ja kursseja sekä tarjotaan mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 550, edustaen noin 80 kansallisuutta. 75% jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia.

 

О нас
Многокультурное Общество Сатакунты (SMY) было основано 25 марта 1996 года.

SMY – это независимое от религиозных и политических взглядов Общество, целью которого является

– развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами

– содействовать иммигрантам как в сохранении родного языка и культуры, так и в их интеграции в финском обществе, тем самым внося свой позитивный вклад в строительство многокультурной Финляндии

У Многокультурного Общества Сатакунты есть Интернациональное Место Встреч, которое находится в центре Пори и открыто для всех желающих. Интернациональное место встреч проводит различные мероприятия, организует кружки и курсы для детей и взрослых, а также предлагает возможности для волонтерской деятельности. Многокультурное Общество Сатакунты также выступает в качестве эксперта по многокультурности и иммиграции в Пори и реализует различные проекты.

Членами Общества являются более 550 человек, более 80 национальностей.
Около 75% членов Общества имеют иммигрантское происхождение.

https://venajankieliset.fi/fi/

Flyeri koronarokotteista (pdf, avatuu uuteen aukeamaan)

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ja valvoo Suomessa asuvien venäjänkielisten etuja ja toimii kattojärjestönä venäjänkielisille sosiaali- ja terveys järjestöille.

Keskusjärjestö edistää venäjänkielisten kotouttamista, sopeutumista yhteiskuntaan, työllistymistä, digitalisaatiota, terveyttä- ja sosiaalista hyvinvointia.

 

Русскоязычные Финляндии
Организация Русскоязычные Финляндии представляет и защищает интересы русскоязычных жителей Финляндии на государственном уровне. Мы вместе для того, чтобы помочь русскоязычным наладить свой быт, укрепить социальные связи и ориентироваться во всех сферах жизни в Финляндии.

Вместе мы можем гораздо больше.

 
 

https://suomisomaliaseura.fi/

Suomi-Somalia Seura ry on vuonna 1986 perustettu ystävyysjärjestö.

Seura ylläpitää ja edistää Suomen ja Somalian välistä yhteistyötä, somalialaisten ja suomalaisten kanssakäymistä  sekä tekee Somalian luontoa, historiaa ja kulttuurielämää tunnetuksi Suomessa.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, ystävyys ja yhteistyö sekä avoimuus ja osallisuus.

 

Ururka Saaxiibtinimada Finland iyo Soomaaliya

Ururkan waxaa la aasaasay 1986 dii, wuxuuna u taaganyahay horumarinta arimaha hoos ku xusan:

Xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee Finland iyo Soomaliya.
Ka shaqeynta, soo bandhigida iyo horumarinta arimaha dhaqanka, taariikhda iyo luuqada Af-Soomaaliga, si dadka Finnishka ah ay fursad ugu helaan inay wax ka bartaan kana ogaadaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida.
Sidoo kale inuu ka qeybqaato hirgalinta mashaariicda xoojinaya horumarka Soomaalida ee Finland iyo Soomaaliya.

https://ssys.fi/

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry on vuonna perustettu 2010 arabiankielinen toimintakeskus, joka tarjoaa arabian- ja suomenkielistä kotoutumisen tukea äskettäin Suomeen muuttaneille, arabiankielisille henkilöille. Yhdistys järjestää erilaisia arabialaiseen kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä tapahtumia, kuten näyttelyitä, konsertteja, verkostoitumistapahtumia, juhlia ja retkiä.

https://suomivenajaseura.fi/

Suomi–Venäjä-seura tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän monimuotoiseen kulttuuriin, arkeen, yhteiskuntaan, kieleen ja suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Tuomme yhteen suomen- ja venäjänkielisiä ja kannustamme venäjän kielen opiskeluun sekä tarjoamme mahdollisuuksia harjoittaa kielitaitoa.

Autamme löytämään yhteistyökumppaneita Venäjältä sekä toteutamme kansainvälisiä hankkeita. Tiedotamme myös muiden järjestämistä Venäjä-tapahtumista sekä teemme Suomea ja suomalaista kulttuuria tunnetuksi Venäjällä. Olemme kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Voit osallistua toimintaamme eri puolilla Suomea.

https://www.vvklubi.fi/fi/

Yhdistyksemme toimii eri kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten yhdistäjänä, maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja kantaväestön sillanrakentajana. 

Pääkaupunkiseudulla toimintaa venäjäksi.

http://virokeskus.blogspot.com/

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on kaikkien Viron ystävien yhdistys. Toimistomme sijaitsee Turussa Vanhalla Suurtorilla, Brinkkalan pihan puolella. Tervetuloa!

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (Edela-Soome Eesti KeskusO on kõigi Eesti sõprade ühendus. Meie kontor asub Turus Vanal turuplatsil (Vanha Suurtori), Brinkkala hoovi pool. Tere tulemast!

https://vuolleoulu.fi/

Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Vuolteen monipuoliset toimintamuodot tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan.

Vuolle Setlementti toteuttaa hyvinvointi-, yhteisö- ja koulutuspalveluja sekä luo rohkeasti ja joustavasti ihmisläheisiä palvelukokonaisuuksia koko elämän varrelle.

Vuolle Opisto on yleissivistävää koulutusta ja erilaisia kulttuuri- ja harrastusopintoja tarjoava oppilaitos. Opisto tuottaa sekä kansalaisopisto- että kansanopistokoulutusta.

Vuolteen Hyvinvointipalvelut tuottaa yksilön voimavaroja vahvistavia palveluita ja toimintaa erilaisille ihmisryhmille. Ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut ovat suunnattu kaikille ikäryhmille lapsista senioreihin.

https://www.yhteisetlapsemme.fi/

Yhteiset Lapsemme ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastenoikeusjärjestö. Toimimme maahan muuttaneiden lasten, kansainvälisesti adoptoitujen lasten, etnisiin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta. Teemme antirasistista vaikuttamistyötä monilla eri tavoilla. 

Toimintamme lähtökohtana on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyt periaatteet. Tavoitteenamme on vaikuttaa päättäjiin, viranomaisiin ja kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisiin kulttuurisesti moninaisten lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Teemme aktiivisesti antirasistista työtä lasten ja nuorten arjessa kohtaaman rasismin sekä rakenteellisen rasisimin torjumiseksi. 

Toimintamme
vaikuttamistyö ja kansalaistoiminta
kotouttavat lapsi- ja perhepalvelut
kansainväliseen adoptioon liittyvä koulutus- ja tuki
kansainvälinen toiminta

Yhteiset lapsemme ry ylläpitää tienoo.fi-sivustoa.

Monikielinen koronaviestintä
Monikielinen koronaviestintä