Ennen katastrofia

Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen päämääränä on ihmishenkien pelastaminen ja terveen ja turvallisen elämän tukeminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

VIimeisen 20 vuoden aikana katastrofeissa on kuollut noin 600 000 ihmistä. Katastrofit aiheuttivat myös biljoonien dollareiden vahingot omaisuudelle ja elinkeinoille.

Jotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on vähennettävä katastrofien riskejä ja parannettava ihmisten selviytymiskykyä.

Kehityksen on kestettävä katastrofit. Ihmisten ja yhteisöjen on sopeuduttava ja selviydyttävä katastrofeista ja kriiseistä. Järjestelmien, rakenteiden ja perusinfrastruktuurin on säilyttävä toimintakunnossa.

- Punaisen Ristin tavoitteena on tukea yhteisöjen omaehtoista selviytymistä katastrofitilanteissa. Luonnononnettomuuksille alttiissa maassa tämä tarkoittaa muun muassa vaarojen kartoittamista, varoitusjärjestelmien kehittämistä, koulutusta ja tiedottamista, kertoo Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Pepe Salmela.

Katastrofivalmius kannattaa niin inhimilliseltä kuin taloudelliselta kannalta.

Katastrofit rapauttavat poikkeuksetta maan kansantalouden. Kuolonuhreilta ja muilta vahingoilta harvoin vältytään, jos onnettomuuksiin ei pystytä vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti esimerkiksi varhaisella varoituksella, evakuoimalla tai etsintä- ja pelastusryhmillä.

Arvokkain apu on lähellä

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten päämääränä on ihmishenkien pelastaminen ja terveen ja turvallisen elämän tukeminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Punaisen Ristin paikalliset vapaaehtoiset, kansallisten yhdistysten työntekijät ja heidän tuekseen tarvittaessa lähetettävät avustustyöntekijät ovat osa kokenutta ja testattua avun ketjua.

Yhteisöissä tehtävä katastrofivalmiustyö on kaikkein merkityksellisintä, sillä katastrofin tapahtuessa ensimmäisinä paikalla ovat naapurit ja lähiseudun auttajat, kuten Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Seuraavaksi apua saapuu lähikaupungeista ja -maakunnista Punaisen Ristin osastoista ja piireistä. Tarpeen vaatiessa maan pääkaupungissa sijaitseva kansallisen yhdistyksen keskustoimisto pyytää lisäapua naapurimaista tai Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseltä liitolta.

Suomen Punaisen Ristin ohjelmissa katastrofivalmiutta kehitetään yhteisöjen omilla ehdoilla. Riskien vähentämien ja katastrofivalmius rakennetaan paikan päällä ja sisältä käsin huomioiden paikallisten tarpeet ja osaaminen. Tällä tavalla valmius rakentuu kestävälle pohjalle.

Suomen Punainen Risti tukee erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on varautuminen katastrofeihin.

Ohjelmien tavoitteina on:

  • Vahvistaa valmiussuunnittelua seuraamalla riskien ja haavoittuvuuden muutoksia ja mahdollisuuksia reagoida niihin.
  • Rakentaa tehokkaita katastrofiapujärjestelmiä luomalla järjestön kaikille tasoille täsmälliset valmiussuunnitelmat.
  • Lisätä yhteisöjen tietämystä ja koulutusta katastrofien varalta.
  • Toimia katastrofien vaikutusten lieventämiseksi ja vähentämiseksi.
  • Vahvistaa haavoittuneiden ihmisten taitoja, voimavaroja ja kykyä toimia niin, että heillä on entistä paremmat mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta elämästään.

Haavoittuvuus + uhka = riski

Punaisen Ristin valmiustyön avulla pyritään vähentämään yhteisöjen haavoittuvuutta, lisäämään keinoja torjua ja selviytyä luonnonuhkista sekä parantamaan valmiutta vastata katastrofeihin. Tavoitteena on minimoida riskit, jotta uhkaavat tilanteet eivät kehittyisi katastrofeiksi.

- Monista luonnonuhkista, kuten esimerkiksi vuosittaisista tulvista tai myrskyistä tiedetään ennen niiden tapahtumista. Punainen Risti tekee töitä, jotta tieto saavuttaa myös kaikkein syrjäisimmät seudut, avustustyöntekijä Heikki Väätämöinen kertoo.

Punaisen Ristin katastrofivalmiushankkeissa koulutetaan yhteisöjä riskien tiedostamiseen, kartoitetaan yhteisöjen haavoittuvuus- ja riskitekijöitä ja olemassa olevia selviytymiskeinoja ja suunnitellaan yhdessä miten yhteisöjä voisi vahvistaa katastrofien varalle.
Lue lisää Punaisen Ristin katastrofivalmiustyökaluista ja -menetelmistä.

Ympäristö

Kun ympäristön tila heikkenee, ihmisyhteisöjen haavoittuvuus lisääntyy. Rankkasateilla, myrskyillä ja kuivuudella on suuri vaikutus yhteisöihin, jos suojaava puusto ja kasvisto on tuhottu, sadevesiviemäröintiä tai jätehuoltoa ei ole tai se on puutteellista. Myös terveysuhkien tunnistamisessa ympäristö on noussut yhä tärkeämmäksi vaikuttavaksi tekijäksi. Muutokset sadekauden jaksoihin ja rankkasateiden lisääntyminen vaikuttavat vesiperäisten tautien yleistymiseen. Pidemmät sadejaksot lisäävät malarian levinneisyyttä ja tulvat lisäävät likaveden tuomien infektioiden riskejä.

Ympäristö huomioidaan osana terveys- ja katastrofivalmiusohjelmia terveysriskien minimoimiseksi. Keinoja tähän tarjoavat muun muassa ympäristökasvatus, elinympäristön siisteydestä huolehtiminen kylien säännöllisten siivouskampanjoiden kautta, jätehuolto, roskien keruu, käymälöiden ja hygieniakäytäntöjen parantaminen, eläinaitaukset sekä siipikarjan pitäminen erillään asuintiloista.

Suomen Punaisen Ristin tukemissa hankkeissa näkyy ympäristönäkökulma esimerkiksi vesipisteiden kunnostamisena ja purojen suojaamisena. Hankkeissa on myös rakennettu käymälöitä ja mallikäymälöitä sekä käsienpesupisteitä kyläläisille. Sanitaatiokoulutuksessa ja hygieniavalistuksessa on huomioitu ympäristönäkökohdat. Metsäpalojen ennaltaehkäisyyn, polttopuiden käytön tehostamiseen ja puiden istutukseen on myös panostettu eri hankkeissa.

Ilmastonmuutos

Suomen Punaisen Ristin tukemat katastrofivalmiushankkeet vahvistavat ihmisten sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Ilmastonmuutoksen myötä on kyettävä entistä herkemmin tunnistamaan muutokset sekä varautumaan äärisääilmiöihin ja uudenlaisiin riskeihin.

Paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun toimintavalmiuksien kasvaminen sekä ihmisten omaehtoisen selviytymiskyvyn vahvistaminen on elintärkeää riippumatta katastrofin syystä.

Ohjelmien suunnittelussa, erityisesti riskialttiilla alueilla, huomioidaan entistä enemmän ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset sekä varautumismahdollisuudet haavoittuvuuden vähentämiseksi.

Myös ennakkovaroitusjärjestelmien merkitys korostuu, kun luonnonuhkia on entistä enemmän tai ne ovat erilaisia kuin mihin yhteisöissä on totuttu. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa ilmastonmuutoksesta ja sitä kautta sen huomioimista ohjelmien toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Punaisella Ristillä on kansallisissa laeissa määritelty erityisasema toimia viranomaisia avustavina kumppaneina ja viranomaisia avustavassa roolissa erityisesti katastrofeissa ja niihin varautumisessa. Punainen Risti myös edistää ennen katastrofeja tehtäviä yhteistyöjärjestelyjä, jotka parantavat katastrofivalmiutta ja tehostavat katastrofeihin vastaamista.

Suomen Punainen Risti tukee kumppanimaiden toimintavalmiuden kehittymistä. Kriisien ja katastrofien hallintaan sisältyy välttämättömien tarvikkeiden valmiusvarastot, logistiikan ja viestinnän toimiminen, luotettavat varhaisen varoituksen järjestelmät ja valmius järjestää välttämätön terveydenhuolto, ravinto ja vesihuolto.