Nainen Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä opettaa iäkästä maahanmuuttajanaista ja -lasta. Iäkäs nainen halaa vapaaehtoista.

Apua maahanmuuttajille

Kuva: Antti Mannermaa / Talouselämä

Suomen Punainen Risti auttaa haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia, kuten turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja paperittomia.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate, inhimillisyys. Autamme avun tarpeessa olevia ihmisiä heidän oikeudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

Monia tapoja auttaa maahanmuuttajia

Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Oikeus perustuu mm. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

Turvapaikkakriteerit on määritelty laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut.

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Yhteistyöstä on sovittu Punaisen Ristin ja sisäministeriön välisessä yhteistyöpöytäkirjassa. 

Punainen Risti perustaa, ylläpitää ja lakkauttaa vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta. Vastaanottokeskustoiminnan rahoittaa Maahanmuuttovirasto. Toimintaan ei käytetä Suomen Punaisen Ristin lahjoitusvaroja esim. Katastrofirahastosta.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikkahakemusten käsittelystä ja päätöksistä.

Kiintiöpakolaisilla on Suomeen tullessaan jo YK:n myöntämä pakolaisasema. Suomen valtio määrittelee pakolaiskiintiön suuruuden vuosittain. Punainen Risti ei osallistu kiintiöpakolaisten valintaa koskeviin päätöksiin. 

Punainen Risti sopii kuntien kanssa kiintiöpakolaisten maahantulojärjestelyistä. Järjestön vapaaehtoiset ottavat pakolaiset vastaan lentoasemalla sekä auttavat heitä rajamuodollisuuksissa ja asuinkuntaan siirtymisessä.

Paperittomat ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa. Heiltä puuttuu oleskelulupa ja he ovat sosiaaliturvan ulkopuolella. Paperittomat ovat asemansa vuoksi vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi, ihmiskaupan uhreiksi tai rikolliseen toimintaan.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. ​

Viranomaisten tulisi tarjota paperittomille vähintään ruoka, majoitus ja kiireelliset terveyspalvelut. Julkisen vallan on lisäksi turvattava lasten perusoikeus käydä koulua sekä lapsille ja lapsiperheille soveltuva asuminen. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan. ​

Suomen Punainen Risti pyrkii varmistamaan, että myös paperittomien oikeus perustoimeentuloon ja välttämättömiin palveluihin toteutuu. Autamme paperittomia viranomais- ja kolmannen sektorin palveluihin pääsemisessä ja niiden löytämisessä. Lisäksi tarjoamme keskusteluapua, tuemme toiminnallisuutta ja autamme ratkaisujen etsimisessä.

Punainen Risti toimii yhteistyössä paperittomia auttavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.

Lue lisää avusta ja paperittomien oikeuksista

Vastuu maahanmuuttajien kotoutumisesta on valtiolla ja kunnilla, joilla on siinä säädetyt tehtävänsä. ​Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten tukena yhteistyössä verkostojen, eri järjestöjen ja yritysten kanssa.

Punainen Risti tukee ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kuten turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kotoutumista. Alaikäiset yksintulleet turvapaikanhakijat sekä perheryhmäkodeissa asuvat nuoret oleskeluluvan saaneet tarvitsevat erityistä tukea.

Varhain aloitettu kotoutumisen tuki auttaa merkittävästi maahanmuuttajan tai pakolaisen sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Punainen Risti pyrkii tukemaan kotoutumista maahantulon ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin motivaatio oppia suomen kieltä ja kulttuuria on suurimmillaan.

Esimerkkejä Punaisen Ristin kotoutumisen tuesta: kielikerhot, asumisapu, läksyhelppi, ystävätoiminta, kansainväliset klubit, osaamisen kartoitus, työelämän tutustumisjaksot (TET)​. 

Olet tervetullut mukaan kotoutumista tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Punainen Risti auttaa maailmanlaajuisesti konfliktien, luonnonkatastrofien ja kriisitilanteiden erottamia perheitä. Etsimme kadonneita omaisia ja välitämme viestejä silloin kun posti tai tietoliikenne ei poikkeustilanteen vuoksi toimi.

Henkilötiedustelutyötä johtaa Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset eri puolilla maailmaa osallistuvat tiedustelutyöhön. Suomen Punainen Risti on osa tätä maailmanlaajuista verkostoa.

Suomen Punainen Risti ja useat Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset Euroopassa julkaisevat kuvia ihmisistä, jotka etsivät kadonneita läheisiään toivoen, että perheenjäsenet löytäisivät toisensa.

Lisätietoa avusta kadonneen perheenjäsenen löytämiseen

Suomen Punainen Risti antaa maassa asuville kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille tietoa perheenyhdistämisen säännöistä ja siitä, miten perheenyhdistämistä voi hakea. Avustamme yhteydenpidossa viranomaisiin ja muihin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.

Sodan sääntöjen mukaan valtioiden tulee helpottaa konfliktissa erilleen joutuneiden perheenjäsenten yhdistymistä. Lapsilla on oikeus vanhempiinsa ja perhe-elämään.

Punainen Risti auttaa joka vuosi tuhansia perheitä ympäri maailmaa yhdistymään. Toimimme sen puolesta, että erilleen joutuneet perheet yhdistyisivät niin nopeasti kuin mahdollista. Suomen laki rajaa perheenyhdistämisoikeuden ydinperheeseen, aviopuolisoon ja alaikäisiin lapsiin.

Lisätietoa perheenyhdistämisestä

Kotoutuminen ja vastaanottokeskukset
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto
Valmius avata uusia vastaanottokeskuksia
Laajamittainen maahantulo ja varautuminen
Punaisen Ristin oikeus auttaa siirtolaisia
Maailmanlaajuinen apu pakenemaan joutuneille
Perustuslaki turvaa paperittomien oikeudet
Apua paperittomille
Näin voit auttaa turvapaikanhakijoita
3 tapaa auttaa turvapaikanhakijoita
Vapaaehtoiseksi pakolais- ja maahanmuuttotyöhön
Maahanmuuttotyön tueksi
Valtio rahoittaa vastaanottotoiminnan
Vastaanottotoiminnan varojen käyttö
Pakolaistyön pioneeri uuden edessä
Poikkeuksellinen vastaanotto-operaatio