Punainen Risti ja kestävän kehityksen tavoitteet

Ylhäältä päin kuvatussa kuvassa näkyy huonossa kunnossa olevaa peltoa, johon on kirjoitettu SOS. Kuvan ylälaidassa on tuhoutuneita rakennuksia.
Kuva: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista maailmalla ja kotimaassa.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta sekä 17 tavoitteesta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä.

Tavoitteiden avulla pyritään poistamaan äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvaamaan hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelma koskee kaikkia maailman maita. Suomen Punaisen Ristin toiminta kotimaassa ja maailmalla keskittyy erityisesti seuraaviin tavoitteisiin.

Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta

Köyhyyden vähentäminen on tavalla tai toisella osa kaikkea Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä avustustyötä.

Autamme vähentämään köyhyyttä sekä suoraan elinkeinojen kehittämisen tai mikrorahoituksen kautta että välillisesti parantamalla ihmisten ja yhteisöjen terveyttä ja valmiutta reagoida kriiseihin ja katastrofeihin.

Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen ja kestävän maatalouden edistäminen

YK:n mukaan yli 820 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii ruoan puutteesta. Punainen Risti auttaa ruokapulasta kärsiviä esimerkiksi jakamalla käteisavustuksia, joilla voi ostaa ruokaa ja muita perustarvikkeita.

Suomen Punainen Risti auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten lapsia, raskaana olevia tai imettäviä äitejä, vanhuksia sekä sairaita ja vammaisia henkilöitä.
Esimerkiksi terveystyössä ravitsemustietouden edistäminen on tärkeä osa-alue.

Vahvistamme ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivien perheiden ruokaturvaa esimerkiksi edistämällä vähällä vedellä toimivia viljelytekniikoita, kuten avaimenreikäpuutarhoja, ja ottamalla käyttöön kuivuutta kestäviä kasvilajikkeita.  

Kotimaassa Punainen Risti pyörittää joissakin kunnissa ruoanjakelutoimintaa EU:n ruoka-apuohjelman avulla. Avustusjärjestöjen yhteisen Hyvä joulumieli -kampanjan lahjakorteilla tuemme vähävaraisten perheiden joulunviettoa.

Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille

Suomen Punainen Risti tekee pitkäkestoista, ennaltaehkäisevää terveystyötä kaikkein haavoittuvimpien ihmisten ja yhteisöjen parissa. Katastrofin iskiessä olemme valmiina lähettämään ihmisten avuksi terveydenhoidon ammattilaisia tai jopa kokonaisen kenttäsairaalan.

Punainen Risti korostaa maailmanlaajuisesti kattavan terveydenhuollon merkitystä. Jokaisen ihmisen oikeus toimivaan perusterveydenhuoltoon on myös edellytys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

Pitkäkestoisessa terveystyössä avainasemassa ovat paikalliset Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka jakavat tietoa yhteisöissään.

Vapaaehtoiset esimerkiksi parantavat äitien ja lasten terveyttä seuraamalla lasten kehitystä, tekevät ennaltaehkäisevää työtä aliravitsemuksen, ripulin ja tartuntatautien ehkäisemiseksi sekä kannustavat käyttämään terveydenhuollon palveluita ja noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

Punaisen Ristin vesi- ja sanitaatiotyö auttaa vähentämään veden välityksellä tarttuvien tautien, kuten ripulin, esiintymistä pienten lasten keskuudessa.

Kotimaassa Suomen Punainen Risti edistää hyvinvointia ja turvallista elämää, vahvistaa hmisten omatoimista selviytymistä sekä yhteisön kykyä toimia yhdessä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille

Punainen Risti kasvattaa uutta auttajien sukupolvea tekemällä yhteistyötä suomalaisten koulujen ja oppilaslaitosten kanssa. Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua inhimillisiä arvoja kunnioittavaksi, itseään arvostavaksi ja toisesta välittäväksi yksilöksi.

Punainen Risti tekee myös aktiivista globaalikasvatustyötä tuottamalla opetusaineistoa oppilaitoksiin ja kampanjoiden kautta. Monissa kansainvälisen avun ohjelmissa painotetaan koulussa opittujen tietojen ja taitojen jakamista yhteisön jäsenten kesken.

Katastrofivalmiutta edistetään myös erityisesti kouluihin suunnitelluilla ohjelmilla, joilla edistetään lasten ja opettajien ensiaputaitoja, laaditaan ja harjoitellaan pelastussuunnitelmia ja parannetaan koulurakennusten sekä koulunkäynnin turvallisuutta.

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen

Sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistaminen on ;keskeistä köyhyyden vähentämiseksi.

Kansainvälisessä avustustyössä vahvistamme tyttöjen mahdollisuuksia opiskella esimerkiksi parantamalla kuukautishygieniaa, rakentamalla vessoja koulujen yhteyteen sekä lisäämällä nuorten tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Punainen Risti edistää naisten mahdollisuuksia osallistua ja johtaa Punaisen Ristin työtä kaikilla sen tasoilla. Yhteisöohjelmissa edistetään naisten roolia kylätason päätöksenteossa ja koulutetaan naisia esimerkiksi valmius- ja pelastustehtäviin, jotka usein nähdään miehille tyypillisinä töinä.

Veden saannin ja kestävän käytön sekä sanitaation varmistaminen kaikille

Puhtaan veden ja vessojen puute sekä heikko hygieniatietous aiheuttaa valtavasti sairauksia etenkin köyhimmissä maissa. Katastrofin iskiessä puhtaan veden ja sanitaation puute pahentaa tilannetta entisestään.

Puhtaan veden toimittaminen ihmisille sekä vesijärjestelmien, vessojen ja viemäreiden rakentaminen ja hygienian parantaminen ja varmistaminen ovat keskeisiä toimia Punaisen Ristin katastrofiavussa ja kehitysyhteistyössä.

Kaikkia koskevan talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen

Punainen Risti auttaa pienyrittäjiä harjoittamaan ja edistämään elinkeinojaan esimerkiksi tarjoamalla mikrolainoja ja käteisavustuksia.

Paikallisten elinkeinojen turvaaminen ja suojaaminen katastrofien tai ilmastonmuutoksen vaikutuksilta tai uusien elinkeinojen käynnistäminen heijastuvat laajemmin yhteiskuntaan ja vahvistavat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kykyä selviytyä ja kehittyä.

Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä

Tärkeä osa Punaisen Ristin auttamistyötä niin kotimaassa kuin maailmalla on päätöksentekijöihin vaikuttaminen, jotta he huomioisivat päätöksissään haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.

Vaikuttamistyöhön kuuluu vastuu köyhien maiden kehityksestä sekä kodeistaan eri syistä lähteneiden ihmisten tukeminen lähtömaissa, reittien varrella ja maissa, joihin he päätyvät. Punainen Risti auttaa periaatteidensa mukaisesti heitä, joiden hätä on suurin. Iso osa kehitysyhteistyöstä suuntautuu hauraisiin valtioihin Afrikassa.

Turvallisten ja kestävien kaupunkien sekä asuinyhdyskuntien takaaminen

Varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja toistuviin luonnononnettomuuksiin on tärkeä osa Punaisen Ristin kansainvälistä avustustyötä.

Punainen Risti vahvistaa yhteisöjen katastrofivalmiutta ;ja -kestävyyttä niin maaseudulla kuin suurkaupunkien slummeissa, joiden asukkaat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa katastrofin iskiessä. Tuemme kumppanien kaupunkiympäristöihin suunniteltuja yhteisöohjelmia sekä valmiuden parantamista suuronnettomuuksien ja esimerkiksi maanjäristysten varalle.

Ilmastonmuutos etenee, joten yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin (kyky sopeutua, selvitä ja toipua poikkeustilanteista ja kriiseistä) varmistaminen nousee yhä vahvemmin esiin myös Suomen Punaisen Ristin kotimaan työssä.

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen

Punainen Risti noudattaa kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Tuotteet pyritään hankkimaan paikallisesti aina kun se on mahdollista, sekä kustannushyötyjen että hiilijalanjäljen seurannan vuoksi. Paikalliset hankinnat vahvistavat osaltaan myös kahdeksannen tavoitteen toteutumista.

Kiireellinen toimiminen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali haaste. Se on myös mitä suurimmassa määrin humanitaarinen kriisi.

Punainen Risti on maailman suurimpana humanitaarisena toimijana vahvasti mukana vastaamassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja pyrkii omalta osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat jo valmiiksi heikoilla oletat ihmiset, kuten maataloudesta riippuvaiset kausityöläiset ja pienviljelijät, joi­den
toi­meentuloa lämpötilan nousu, sään ääri-ilmiöt ja karjan kärsimä lämpöstressi kurittavat. Riski kuolla äärilämpötilojen ja helleaaltojen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin kasaantuu eri­tyisesti suurkaupunkien haavoittuvimmalle väestölle.

Punainen Risti edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja varautumista.

Paikallistasolla vapaaehtoiset auttavat ihmisiä ymmärtämään ilmastonmuutoksen auttavat vaikutuksia, tunnistamaan riskejä ja varautumaan niihin. Lisäksi tuemme haavoittuvien yhteisöjen yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Punainen Risti varautuu riskeihin myös kehittämällä sääennusteita hyödyntäviä varhaisen varoituksen järjestelmiä. Autamme pienviljelijöitä sopeutumaan muuttuviin tuotanto-olosuhteisiin esimerkiksi ottamalla käyttöön kuivuutta kestäviä kasvilajikkeita ja ilmastoviisaita viljelytekniikoita.  

Myös ennaltaehkäisevä työ Suomessa korostuu, kun myrskyt lisääntyvät, merenpinta nousee ja rankkasateet aiheuttavat tulvia.

Omassa työssään Punainen Risti huomioi toimintansa ilmastovaikutukset matkustamisesta ja hankinnoista katastrofiavun operaatioihin. Asetamme tavoitteet päästövähennyksille ja laadimme toimintasuunnitelman niiden tavoittamiseksi.

Tavoitteenamme on olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.

Rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen ja oikeuspalveluiden pariin pääsyn takaaminen kaikille; tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike perustuu mahdollisimman laajaan osallisuuteen niin paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti kuin globaalisti. Osallisuus heijastuu kaikkeen toimintaan ja ohjaa Punaisen Ristin vaikuttamistyötä sekä työtä kumppaneiden kanssa.

Punaisen Ristin toiminta pohjautuu periaatteisiin, joihin kuuluvat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Periaatteiden ylläpitäminen ja niiden todeksi eläminen edellyttävät läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta eri sidosryhmille.

Vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanon ja globaalin kumppanuuden tukeminen tukeminen

Humanitaarisen avun ja kehitysrahoituksen tarve kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden myötä.

Katastrofivalmiudessa Punainen Risti edistää muun muassa ennusteisiin perustuvan toiminnan ja rahoituksen malleja, joilla vastataan sään ääri-ilmiöihin ja pyritään niin vahinkojen ja ihmishenkien menetysten estämiseen kuin humanitaarisen avustustoiminnan kustannusten pienentämiseen.

Punainen Risti on läsnä 192 maailman maassa, joten sillä on kyky toimia tarpeiden mukaan niin paikallisesti kuin globaalisti. Punainen Risti tavoittelee parhaita tuloksia ihmisten auttamiseksi useiden sidosryhmien ja kumppanuuksien avulla.