Nuori bangladeshilainen nainen keskustelee Punaisen Ristin avustustyöntekijän kanssa kenttäsairaalassa.

Avustustyöntekijäksi ulkomaille

Kuva: Emilia Kangasluoma / Suomen Punainen Risti

Lähetämme vuosittain maailmalle avustustyöntekijöitä yli kahteensataan kansainvälisen avun tehtävään.

Avustustyöntekijät ovat eri alojen asiantuntijoita, ja he muodostavat osan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun avun ketjua. Avustustyöntekijät toimivat yhteistyössä paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen auttajayhteisön kanssa.

Suomen Punaisen Ristin tarjoama asiantuntija-apu perustuu aina humanitaarisiin tarpeisiin.

Avustustyöntekijät tuovat kansainväliseen avustustyöhön oman alansa vahvaa osaamista ja ovat sitoutuneita toimimaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Suomen Punainen Risti ylläpitää henkilöreserviä, joka tukee sekä sen omaa että kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kykyä vastata nopeasti ja tehokkaasti humanitaarisiin tarpeisiin. Henkilöreservissä on noin 900 aktiivista jäsentä.

Avustustyöntekijöitä voidaan lähettää komennuksille maailmanlaajuisesti tarpeen mukaan. Tarvittaessa henkilöreservin jäsenet tukevat kotimaan valmiustyötä ja auttavat laajamittaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa Suomessa.

Kansainväliset tehtävät

Avustustyöntekijät valitaan komennuksille pääasiassa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreservistä.

Suomen Punainen Risti hakee reserviin ammattilaisia, jotka ovat valmiina ja kutsuttavissa työskentelemään lyhytkestoisissa tehtävissä humanitaarisen avun operaatioissa. Suomen Punainen Risti lähettää asiantuntija-apua kansainvälisiin operaatioihin sekä ylläpitää ammattilaisten verkostoa, joka on koulutettu työskentelemään katastrofivalmiusyksiköissä.

Avustustyöntekijöitä sijoittuu myös pitkäkestoisiin tehtäviin. Suomen Punaisen Ristin lähettämät eri alojen asiantuntijat tukevat Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kumppaniyhdistyksiä kehitysyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi Suomen Punainen Risti vahvistaa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintakykyä rahoittamalla strategisesti tärkeitä komitean ja liiton asiantuntijatehtäviä.

Avustustyöntekijöitä haetaan tehtäväkohtaisesti myös avustustyöntekijäreservin ulkopuolelta. Avoimet tehtävät löydät Työpaikkana Punainen Risti -verkkosivulta.

Haku Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin

Haku järjestetään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Valitut henkilöt kutsutaan IMPACT-koulutukseen, joka on perehdytys Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kansainväliseen toimintaan. Koulutuksen suoritettuaan heidät otetaan jäseniksi avustustyöntekijäreserviin.

Reserviin voivat hakea Suomessa asuvat ammattilaiset ja ulkomailla asuvat henkilöt, joilla on vahva side Suomeen. Valituilla henkilöillä tulee olla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisten tehtävien edellyttämää koulutusta, osaamista ja kielitaitoa.

Tutustu kansainvälisten avustustyöntekijöiden tehtäväalueisiin ja niiden edellytyksiin sekä reservin jäseneksi pääsyn yleisiin vähimmäisvaatimuksiin.

Yleiset vaatimukset

Avustustyöntekijäreserviin hakevien minimikriteerit:

 • Sitoutuminen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun arvoihin ja periaatteisiin
 • Tutkintovaatimukset on määritelty osaamisaluettain.
 • Sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muiden kansainvälisessä avustustyössä käytettyjen kielten osaaminen (ranska, arabia, venäjä ym.) katsotaan eduksi.
 • B-ajokortti ja ajotaito (manuaalinen vaihteisto).
 • Hyvät tietotekniset perustaidot, vähintään Microsoft Office 365 -perusohjelmien sujuva osaaminen Windows 10 -ympäristössä.
 • Kyky sietää epävarmuutta, vaatimattomia oloja, kiirettä ja painetta sekä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.
 • Kyky ymmärtää eri kulttuureja ja toimintatapoja.

Eduksi katsotaan relevantti kansainvälinen kokemus, koulutus- ja fasilitointiosaaminen sekä järjestökokemus, erityisesti Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toiminnan tuntemus.

Avustustyöntekijöiden ammatillisia osaamisalueita

Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät Suomen Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköissä, joita Suomen Punainen Risti lähettää tukemaan kansainvälisiä operaatioita. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisia työskentelee pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa.

Katastrofialueille lähetettävissä Suomen Punaisen Ristin katastrofiterveysyksiköissä tarvitaan henkilökuntaa, jolla on monipuolista kokemusta perusterveydenhuollosta, akuutista sairaanhoidosta sairaalaolosuhteissa, ensiavusta sekä erilaisten ja eri-ikäisten potilasryhmien hoitamisesta. Lisäksi katastrofioperaatioissa tarvitaan osaamista terveyskasvatuksesta ja sen organisoinnista, ja etsimmekin avustustyöntekijäreserviimme myös henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta esimerkiksi kansanterveydestä ja kansainvälisestä lääketieteestä.

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaaloihin tarvitaan henkilökuntaa, jolla on vankka, monipuolinen kokemus erikoissairaanhoidosta omalta alaltaan (esim. kirurgia, synnytykset, lastentaudit) ja joka kykenee tarvittaessa työskentelemään oman erikoisalansa ulkopuolisissa tehtävissä eri osastoilla. Kenttäsairaalassa työ painottuu kliinisen osaamisen soveltamiseen, työn organisointiin ja paikallisten kollegoiden kouluttamiseen.

Konfliktialueille lähetetään avustustyöntekijöitä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kautta. Konfliktialueilla toimiviin tiimeihin, kuten kirurgisiin tiimeihin, tarvitaan oman alansa ammattilaisia, jotka osaavat soveltaa osaamistaan muuttuvissa olosuhteissa. 

Potilastyötä tekevillä ammattilaisilla tulee olla laaja-alaiset kliiniset taidot, sillä työtä tehdään usein muuttuvissa rooleissa ja olosuhteissa, joista puuttuu suomalaisten terveyspalveluiden kaltaista välineistöä ja henkilöstöä. Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät erilaisten potilasryhmien kanssa myös itselleen uudentyyppisissä tehtävissä. Suomen Punainen Risti kouluttaa avustustyöntekijäreservissä olevat terveydenhuollon ammattilaiset oman ammatin harjoittamiseen katastrofi- ja konfliktiympäristöissä.

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla monipuolinen työkokemus, sujuva kielitaito, hyvät tiimityöskentelytaidot ja kyky itsenäisiin päätöksiin. Terveydenhuollon ammattilaisilla tulee myös olla valmius työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä, tarvittaessa tulkin avulla. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös koulutus-, johtamis-, koordinaatio- ja valmennustaidot sekä osallistava työote.

Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden huomioiminen ja osallistaminen sekä laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen ovat tärkeitä teemoja kaikissa operaatioissa. Näiden teemojen tunteminen on eduksi jokaiselle ammattilaiselle.

Vaatimuksena on ammatista riippuen korkeakoulututkinto yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muu ammattiin valmistava tutkinto (välinehuoltajat) ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. Lääkäreiltä vaaditaan kolme vuotta työkokemusta hakemuksessa ilmoitetulta erikoistumisalalta. 

Punaisen Ristin katastrofiterveysyksiköihin tarvitaan

 • lääkäreitä (erityisesti yleislääketieteen osaajat kuten terveyskeskuksessa/työterveyshuollossa työskentelevät lääkärit, kirurgit, gynekologit/obstetrikot sekä anestesia-, infektio-, ensihoito- ja lastenlääkärit)
 • sairaanhoitajia (erityisesti leikkaussali- ja anestesiahoitajat sekä lastensairaanhoitajat)
 • välinehuoltajia
 • kätilöitä
 • bioanalyytikkoja/laboratoriohoitajia
 • röntgenhoitajia
 • farmasian/lääkelogistiikan ammattilaisia
 • fysioterapeutteja
 • psykososiaalisen tuen ammattilaisia

Punaisen Ristin muihin terveydenhuollon tehtäviin tarvitaan erilaisista koulutustaustoista tulevia henkilöitä, joilla on

 • kokemusta projektinhallinnasta
 • kokemusta operaatioiden johtamisesta
 • kokemusta terveysohjelmien suunnittelusta ja toimeenpanosta
 • kiinnostusta tukea ja kehittää kohdemaan Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun terveystoimintaa

Kielitaitoisia katastrofivalmius- ja varautumistyön osaajia tarvitaan laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin. Disaster Management (DM) -osaajia tarvitaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) operatiivisiin tehtäviin sekä esimerkiksi tukemaan operaatioiden koordinaatiota. 

Katastrofivalmius- ja varautumistyön ammattilaisia tarvitaan myös tukemaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun valmiusohjelmia (ns. Disaster Preparedness / Disaster Risk Reduction, DP/DRR) osana Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyötä. Katso osio ”kehitysyhteistyöhankkeet”.

Valmiusohjelmissa toimiville avustustyöntekijöille on eduksi, jos hallitsee vähintään yhden teknisen osa-alueen, joka voi liittyä esimerkiksi ilmastonmuutokseen, meteorologiaan, riskien vähentämiseen, elinkeinoihin (livelihoods), ruokaturvaan, käteisjakeluihin (cash) tai veteen ja sanitaatioon.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Yhteistyötaidot ja kyky toimia verkostoissa ovat erittäin tärkeitä. Emme edellytä kokemusta viranomaistehtävistä, mutta kenttäkokemus katsotaan eduksi.

Taloushallinnon ammattilaiset tukevat Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun lyhytaikaisia katastrofiavun operaatioita, pitkäkestoisia kehitysyhteistyöhankkeita sekä Suomen Punaisen Ristin kumppaniyhdistysten liiketalouden ja taloudellisen kestävyyden kehittämistä. Edellytämme liiketalouden ammattilaisilta soveltuvaa tutkintoa (esim. ekonomi tai tradenomi) ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta.

Taloushallinnon ammattilaisille keskeisin valintakriteeri on vankka kirjanpidon ja kustannuslaskennan osaaminen. Kokemus budjetoinnista ja projektinhallinnasta katsotaan eduksi, samoin monipuolinen kielitaito (etenkin ranska ja arabia).

Operaatioiden ja hankkeiden toimintaympäristöt ja tilanteet voivat olla taloushallinnon kannalta erityisen haasteellisia. Sen vuoksi avustustyöntekijäreserviin valittavien taloushallinnon ammattilaisten tulee omata yhteistyökykyä, kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä. Kokonaisuuden pitää pysyä hallussa yksittäisistä kuiteista rahoittajaraportteihin asti.

Logistiikan ammattilaiset työskentelevät logistiikan katastrofivalmiusyksikössä.

Lisäksi Suomen Punaisen Risti lähettää logistiikan asiantuntijoita kansainvälisiin operaatioihin. Tutustu työtehtäviin täällä.

Logistikoiden tyypillisiä katastrofiavun työtehtäviä ovat varastojen perustaminen, kuljetusten järjestäminen, maahantuontimuodollisuuksien hoitaminen ja avustustavaroiden raportointi. Siksi tarvitsemme laaja-alaisia logistiikan ammattilaisia.

Logistikon tulisi hallita useampi logistiikan osa-alue, kuten varaston hallinta, kuljetusten johtaminen, vienti/tuonti tai toimitusketjun hallinta. Edellytämme logistiikan ammattilaisilta soveltuvaa tutkintoa (esim. AMK-tasoinen tutkinto) ja vähintään kolme vuotta relevanttia tutkinnon jälkeistä työkokemusta tai vähintään viiden vuoden työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka logistiikan ammattiosaaminen.

Vuoden 2024 avustustyöntekijähaussa (20.12.2023–6.2.2024) emme hae logistiikan ammattilaisia. 

Hankintojen ammattilaiset tukevat Punaisen Ristin sekä lyhytaikaisia että pidempiä katastrofiavun operaatioita osana logistiikan tiimiä tai katastrofivalmiusyksiköissä, joita Suomen Punainen Risti lähettää tukemaan kansainvälisiä operaatioita. Edellytämme hankinnan ammattilaisilta soveltuvaa tutkintoa (esim. merkonomi, ekonomi tai tradenomi) ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta. 

Hankinnan ammattilaisille keskeisin valintakriteeri on monipuolinen työkokemus erilaisista hankinnoista ja sujuva englannin kielen taito. Erityisesti kansainvälisten hankintojen kenttäkokemuksesta on hyötyä hankinnan tehtävissä. Kokemus järjestöpuolen hankinnoista, hankintojen suunnittelusta ja budjetoinnista sekä yleisesti logistiikasta katsotaan eduksi, samoin monipuolinen kielitaito (etenkin ranska ja arabia). Hankinnan ammattilaisella tulee myös olla valmius työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä, tarvittaessa tulkin avulla.  

Operaatioiden ja hankkeiden toimintaympäristöt ja tilanteet voivat olla hankintojen kannalta erityisen haasteellisia. Sen vuoksi avustustyöntekijäreserviin valittavien hankinnan ammattilaisten tulee osata tehdä yhteistyötä taloushallinnon ja muiden kollegoiden ja paikallisten kumppanien kanssa. Tärkeää on kyky ratkaista käytännön hankintakysymyksiä hankintaohjeistuksen säännöt kirkkaana mielessä pitäen. 

Käteisavun ammattilaiset työskentelevät lyhytaikaisissa katastrofiavun operaatioissa (tutustu tehtäviin täällä) ja pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa tiiviissä yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kanssa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat avuntarpeiden kartoitus, markkina-arviointi, käteisavustusten soveltuvuuden arviointi sekä käteisavun jakelun suunnittelu, toteutus, monitorointi ja raportointi.  

Vaatimuksena on useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka käteisavun ammattiosaaminen

Suomen Punainen Risti lähettää Information Management -asiantuntijoita kansainvälisiin operaatioihin (tutustu tehtäviin täällä) ja pitkäaikaisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi Suomen Punainen Risti vahvistaa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintakykyä rahoittamalla strategisesti tärkeitä komitean (ICRC) ja liiton (IFRC) asiantuntijatehtäviä.

Information Management (IM) -osaajia tarvitaan datan ja tiedon keräämiseen, analysointiin, käsittelemiseen, säilyttämiseen, visualisointiin ja raportointiin liittyvissä tehtävissä mm. tukemaan operaatioiden päätöksentekoa ja koordinaatiota.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat esim. avunsaajille tehtävän kyselyn suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen tai tiedon kerääminen eri lähteistä ja jatkojalostaminen esim. infografiikaksi, kertovaksi raportiksi tai kartaksi.

IM-osaajalla täytyy olla hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, vahva kyky analysoida kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa, vahvat tietotekniset taidot erityisesti taulukkolaskentaohjelmista ja paikkatieto-ohjelmista sekä riittävät visuaaliset taidot infografiikoiden ja muiden visualisointien tuottamiseen.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Haemme Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun yksiköiden, erityisesti terveydenhuollon yksiköiden, tueksi teknisesti taitavia moniosaajia, joilta onnistuu mm. erilaisten koneiden ja laitteiden huoltaminen ja korjaaminen, telttojen pystyttäminen, kalusteiden ja aitojen rakentaminen paikallisesti hankitusta materiaalista, kenttäsähköverkon rakentaminen valmiista kaapeleista ja keskuksista sekä vesisäiliöiden ja vesiverkon rakentamiseen osallistuminen.

Vaatimuksena on ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Erityistä ammatillista osaamista tarvitaan etenkin sähköasentajilta sekä vedenpuhdistukseen- ja jakeluun liittyviltä osaajilta. Muu tekninen osaaminen voi olla hankittu opintojen ja ammatin lisäksi harrastusten kautta.

Tekniseltä henkilökunnalta vaaditaan hyviä ryhmätyötaitoja, joustavuutta, omatoimisuutta ja kykyä soveltaa omaa osaamistaan sekä käytettävissä olevia välineitä haastavissa olosuhteissa. Sairaalateknisten laitteiden tuntemus katsotaan eduksi.

Haemme Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun yksiköiden tueksi IT-osaajia. IT-osaajat työskentelevät tieto- ja viestiliikenteen katastrofivalmiusyksiköissä ja tukevat terveydenhuollon katastrofivalmiusyksiköitä. IT-osaamisen lisäksi tarvitsemme myös radioamatöörejä, joilla on ymmärrystä HF- ja VHF-radioaaltojen etenemisestä, taito asentaa ja korjata ajoneuvo- ja tukiasema-asennuksia sekä suunnitella radioverkkoja.

Suomen Punainen Risti järjestää täydentäviä koulutuksia satelliittipuhelimien ja muiden järjestön omien laitteiden käytöstä, mutta IT-avustustyöntekijältä edellytetään valmiiksi hyvää tuntemusta esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmästä sekä PC-tietokoneiden vianetsinnästä ja -korjauksesta.

Lisäksi on osattava rakentaa ja konfiguroida tietokoneverkkoja. Tietoliikenneprotokollien ja mielellään myös tietokantojen osaaminen on tarpeen.

Vaatimuksena on ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Yleistekniikan osaaminen katsotaan eduksi, sillä IT-avustustyöntekijöille on tarjolla rajallinen määrä komennuksia.

Suomen Punaisen Ristin Field Communication Unit (FCU) -kenttäviestintäyksikkö tuottaa kirjallista ja audiovisuaalista sisältöä pääasiassa Punaisen Ristin ja median käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti. Yksikkö on ainutlaatuinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen sisällä.

Haemme erityisesti viestinnän moniosaajia, joilla on vahvat yhteistyö- ja neuvottelutaidot. Joustava asenne on välttämätön, sillä työtä tehdään usein haastavissa ja nopeasti vaihtuvissa olosuhteissa.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Audiovisuaalisen osaajan tulee hallita sekä valokuvaus että videotuotanto (mm. kuvaus, editointi, äänituotanto ja kuvien jälkityöstö). Suurin osa FCU:n komennuksista sisältää videotuotantoa. Arvostamme kykyä kokeilla ja innovoida uusia konsepteja (ml. erilaisille somealustoille) ja tuottaa laadukasta materiaalia nopeallakin aikataululla.

Viestinnän asiantuntijan tulee tuottaa journalistista sisältöä vähintään suomeksi ja englanniksi, suunnitella ja kohdentaa viestintää sekä hyödyntää sosiaalista mediaa. Kokemus uutistyöstä ja monikanavajulkaisemisesta on eduksi. Arvostamme kykyä suunnitella ja vetää viestintäkoulutuksia, valokuvaustaitoja ja käsikirjoitusosaamista.

Vuoden 2024 avustustyöntekijähaussa (20.12.2023–6.2.2024) emme hae viestinnän ammattilaisia. 

Haemme pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön erityisesti globaalin kansanterveystyön tai katastrofivalmiuden ja -varautumistyön osaajia, joilla on kokemusta yhteisötason kehitysyhteistyöhankkeista ja jotka tuntevat myös laajemmin globaaleja kehityskysymyksiä. Pitkäkestoisissa projekteissa on lisäksi tarvetta liiketalouden erityisosaamiselle. Kehitysyhteistyön ja liiketalouden ammattilaisia haetaan pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin reservihaun ohella myös avoimien hakujen kautta.

Korostamme haussa kehitysyhteistyöhankehallinnon kokonaisvaltaista osaamista. Työtehtäviin sisältyy niin rahoitushakemusten, hankesuunnitelmien ja budjettien laatimista kuin hankkeiden toteutuksen seurantaa, raportointia ja arviointia. Ohjelmien laadunvarmistus on tärkeä osa työnkuvaa. Keskeisten rahoittajien, kuten UM ja EU, tuntemuksesta on siten suuri etu.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kehitysyhteistyöhön soveltuvaa työkokemusta. 

Kehitysyhteistyön ammattilaiset työskentelevät aina paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen tukena, joten arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta.

Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden huomioiminen ja osallistaminen, laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ovat tärkeitä teemoja kaikissa hankkeissamme. Näiden teemojen tunteminen on eduksi kehitysyhteistyöhankkeissamme toimiville ammattilaisille.

Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös koulutus- ja valmennustaidot sekä osallistava työote. 

Vuoden 2024 avustustyöntekijähaussa (20.12.2023–6.2.2024) emme hae kehitysyhteistyön ammattilaisia. 

Haemme monipuolisen kielitaidon omaavia korkeakoulutettuja henkilöitä ehdolle Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) tehtäviin. Komitealle työskentely vaatii sitoutumista vähintään yhden vuoden työsuhteeseen konfliktialueella. Tehtävät vaihtelevat ja voivat koostua esimerkiksi vierailuista sotavankien ja poliittisten vankien luona, perheiden yhdistämisen tehtävistä, hätäavun perillemenon organisoinnista tai humanitaarisen oikeuden asiantuntijana toimimisesta. Tutustu tehtäviin ja vaatimuksiin täällä.

Suomen Punainen Risti lähettää myös reservissään olevia terveydenhuollon sekä logistiikan ammattilaisia työskentelemään komitean operaatioissa konfliktialueilla.

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on sitoutunut tuomaan yhteisöt avustustoimintamme keskiöön. Community Engagement and Accountability (CEA) on sekä sitoumuksemme että prosessimme siihen, miten toimimme yhteisöjen kanssa heidän tarpeidensa ja palautteensa pohjalta, tuemme yhteisöjä tuomaan esille heille tärkeitä asioita, tarjoamme tietoa avun muotona sekä tuemme käyttäytymisen muutokseen tähtäävää viestintää.

Yhteisöjen osallistamisen ja vastuullisuuden osaaja edistää yhteisöjen erilaisten jäsenten ja ryhmien osallisuutta avustustoiminnassa niin katastrofitilanteissa kuin niihin varautumisessakin.

Tehtävässä on hyötyä erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen, käyttäytymistieteiden, yhteisöviestinnän, laadullisen tiedon keräämisen ja käsittelyn sekä palautejärjestelmien osaamisesta ja kokemuksesta. Sukupuolten tasa-arvon ja vammaisinkluusion osaaminen katsotaan eduksi.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Haemme asiantuntijoita, joilla on vahvaa osaamista sukupuolten välisen tasa-arvon ja vammaisinkluusion (PGI, Protection, Gender, Inclusion) edistämisestä kehitysyhteistyössä ja/tai humanitaarisen avun operaatioissa.

Vaatimuksena on korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. 

Arvostamme erityisesti gender-kysymyksiin ja vammaisten henkilöiden inkluusioon (huomioiminen ja osallistaminen) liittyvää osaamista sekä kokemusta toimista, joiden avulla ehkäistään seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja tuetaan sen kohteeksi joutuneita ihmisiä.

PGI-asiantuntijat osallistuvat muun muassa yhteisö- ja tarvekartoitusten ja analyysien tekemiseen. He varmistavat, että rahoitushakemukset, ohjelmat ja operaatiot noudattavat sekä Punaisen Ristin liikkeen linjauksia ja ohjeita että rahoittajien vaatimuksia.

PGI-asiantuntijat tukevat ja seuraavat ohjelmien ja operaatioiden toteutusta sekä osallistuvat niiden raportointiin ja arviointiin. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat henkilökunnan ja vapaaehtoisten koulutus sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä muiden läpileikkaavien teemojen (esimerkiksi ilmastonmuutos, yhteisön osallistaminen) ja sektoreiden (terveys, katastrofivalmius/resilienssi) tunteminen on eduksi PGI-ammattilaiselle.

PGI-asiantuntijat työskentelevät aina paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kansallisen yhdistyksen tukena, joten arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta. Asiantuntijat voivat toimia sekä Suomen Punaisen Ristin pitkäaikaisten ohjelmien tukena että kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun lyhytkestoisissa katastrofiavun operaatioissa.

Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös viestintä- ja esiintymistaidot sekä osallistava työote. Keskeisten rahoittajien (mm. UM, EU/ECHO) tuntemuksesta on suuri etu. Osaaminen yhteisöjen osallistamisesta ja vastuullisuudesta katsotaan eduksi.

Kenttäkeittiö tukee Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaalan toimintaa. Kenttäkeittiön kokilla/keittäjällä tulee olla kyky valmistaa hyvää ja ravintorikasta ruokaa saatavilla olevista tuotteista kenttäsairaalan henkilökunnalle. Tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että keittiön hygieniataso säilyy korkealla ja kenttäsairaalan henkilökunta pysyy terveenä. Tarvittaessa keittiövastaava ohjeistaa myös kenttäsairaalan potilaiden ruokahuollon järjestelyssä.

Kenttäsairaalan mukana Suomesta lähetetään keittiön laitteisto, tarvikkeet sekä runsaasti säilykkeitä ja kuivatuotteita. Keittiön vastaava tutustuu paikalliseen ruokatarviketarjontaan ja tekee tilaukset keittiölle tarvittavista ruoka-aineista.

Kenttäkeittiön vastaavan apuna toimii riittävän iso ryhmä paikallista henkilökuntaa, joten kenttäkeittiön vastaavan on osattava sekä ohjata muuta keittiön henkilökuntaa että toimia osana kenttäsairaalayksikön tiimiä.

Vaatimuksena on ammattitutkinto ja vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuvaa työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. Kokemus ravintola-alan esihenkilötehtävistä on hyödyksi kenttäkeittiön vastaavan tehtävässä. 

Vastauksia hakijoiden yleisiin kysymyksiin

Suomen Punainen Ristin kansainvälisen avun avustustyöntekijöiden työ ei ole vapaaehtoistyötä, vaan ammattitaitoa vaativasta työstä maksetaan palkkaa. 

Suomen Punainen Risti osallistuu katastrofityöhön maailmalla lähettämällä kansainväliseen avustustyöhön koulutettuja eri alojen ammattilaisia paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun tueksi. Joka vuosi ammattilaisia avustustyöntekijöitämme toimii myös pitkäaikaisissa kehitysyhteistyöhankkeissa kumppaniyhdistystemme tukena.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maailmanlaajuinen humanitaarinen työ perustuu paikallistasolla vapaaehtoisuuteen. Punaisella Ristillä ja Punaisella Puolikuulla on 192 maassa kansallinen yhdistys, joissa toimii yhteensä miljoonia jäseniä ja vapaaehtoisia. Myös Suomessa voi toimia Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisena.

Arvostamme avustustyöntekijöiden valinnoissa vankan ammattitaidon lisäksi Suomen Punaisen Ristin tuntemusta ja kokemusta vapaaehtoisuudesta. Siksi suosittelemme kaikille kiinnostuneille hakeutumista mukaan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen avun komennusten pituudet vaihtelevat tarpeiden mukaan. Tyypillisimmät komennukset ovat noin 1–3 kuukauden mittaisia katastrofiavun komennuksia tai 1–2 vuoden mittaisia kehitysyhteistyökomennuksia. Viestinnän ammattilaisille on tarjolla myös lyhyempiä 1–2 viikon pituisia komennuksia.

Avustustyöntekijöiden on pysyttävä kansainvälisillä komennuksilla mahdollisimman terveinä ja toimintakuntoisina, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa apua tarvitsevia.

Olosuhteet avustustyöntekijäkomennuksilla saattavat olla hyvin rankkoja esimerkiksi työkuormituksen, levon ja ruoan suhteen. Katastrofit lisäävät myös tarttuvien tautien riskiä. Jokaisen kansainvälistä avustustyötä harkitsevan on siksi mietittävä tarkkaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Työtä tehdään usein alueilla ja maissa, joissa esiintyy sekä hyttysten välityksellä leviäviä tauteja että tauteja, jotka ovat rokotuksin ehkäistävissä. Avustustyöntekijöillä tulee olla valmius ottaa rokotuksia osana valmistautumistaan kansainvälisen avun komennuksille ja tarvittaessa malarian estolääkitystä komennuksen aikana. Terveysalan työntekijöillä rokotukset ovat tärkeä osa työ- ja potilasturvallisuutta (myös kotimaahan paluun jälkeen).

Sota- ja konfliktialueilla on usein erityisiä terveyteen liittyviä vaatimuksia, sillä työskentely tapahtuu usein pitkän ja vaikean etäisyyden päässä soveltuvista terveydenhuollon palveluista. Kaikki Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät eivät kuitenkaan päädy työskentelemään sota- ja konfliktialueilla.

Ennen jokaista avustustyöntekijäkomennusta avustustyöntekijä käy lääkärintarkastuksessa, jossa lääkäri arvioi henkilön työkelpoisuuden kyseisen avustustyötehtävän suhteen.

Suomen Punaisella Ristillä ei ole työharjoittelupaikkoja maailmalla. Suomen Punaisen Ristin kotimaan avoimet harjoittelupaikat löytyvät verkkosivuiltamme.

Punaisen Ristin avustustyöntekijäreservin vähimmäisvaatimuksiin kuuluu 1) soveltuva tutkinto ja vähintään kolme vuotta valmistumisen jälkeistä relevanttia työkokemusta tai 2) useiden vuosien työkokemuksella syntynyt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen avustustyöhön soveltuva vankka oman alan ammattiosaaminen. Avustustyöntekijäreserviin kannattaa hakea aikaisintaan vasta silloin, kun vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta, tarkistetaan ammattioikeudet/laillistettu pätevyys.

Suomen Punainen Risti lähettää kansainväliseen avustustyöhön vain ammattilaisia, joilla on vankka työkokemus omalta alaltaan. Hakiessasi avustustyöntekijäreserviin sinulla tulee olla vähintään kolme vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta.

Jos olet kiinnostunut Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisestä toiminnasta, mutta sinulla ei vielä ole vaadittavaa työkokemusta, suosittelemme, että keskityt kehittämään muuta avustustyöntekijälle tärkeää osaamista (esimerkiksi kielitaito, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun tuntemus, vapaaehtoiskokemus, relevantti kansainvälinen kokemus, kokemus kouluttamisesta ja fasilitoinnista, neuvottelutaidot).

Turvallisuussyistä johtuen ajokortti ja ajotaito ovat vähimmäisvaatimuksia Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin. Avustustyöntekijäreserviin ei kannata hakea ennen kuin vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Tietotekniset perustaidot ovat tärkeitä useimmissa kansainvälisen avun tehtävissä. Siksi vähimmäisvaatimuksena on vähintään Microsoft Office 365 -perusohjelmien sujuva osaaminen Windows 10 -ympäristössä.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun avustustyöntekijöiden peruskoulutus IMPACT valmistaa osallistujia toimimaan kansainvälisen avun tehtävissä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä. IMPACT:lla osallistujat oppivat tuntemaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä syvemmin. He paneutuvat myös liikkeen katastrofivalmiustyöhön ja katastrofiapuun.

Kurssi on moniammatillinen ja sen sisältö on tärkeää perusosaamista kaikille eri alojen ammattilaisille Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kansainvälisen avun näkökulmasta.

Suoritettuaan IMPACT:n osallistujista tulee osa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviä. IMPACT ei takaa pääsyä avustustyöntekijäkomennukselle, mutta avaa monia mahdollisuuksia kansainvälisen avun komennuksille ja muihin avustustyöntekijäkoulutuksiin.

Kansainvälisen avun tarve ja avunpyynnöt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä määrittävät sitä, milloin Suomen Punainen Risti lähettää avustustyöntekijöitä maailmalle. Avustustyöntekijäpaikat täytetään työtehtävässä vaadittavan osaamisen ja henkilön soveltuvuuden perusteella ja niihin vaikuttaa myös avustustyöntekijöiden käytettävyys.

IMPACT on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun avustustyöntekijöiden peruskoulutus, jonka jälkeen osallistujista tulee osa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviä.

Avustustyöntekijät valitaan kansainvälisen avun komennuksille Suomen Punaisen Ristin henkilöreservistä, joka on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen laajimpia ja koostuu monien eri alojen ammattilaisista.

IMPACT-koulutuksen lisäksi Suomen Punainen Risti tarjoaa monia muita kouluttautumismahdollisuuksia avustustyöntekijäreservinsä jäsenille. Katastrofiavun komennuksille saatetaan vaatia IMPACT:n lisäksi kaksi muuta perus- ja erikoistumiskoulutusta, jotka kestävät yhteensä 3–8 päivää ammattialasta riippuen.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike panostaa avustustyöntekijöidensä osaamisen kehittämiseen, joten avustustyöntekijän uralla voi osaamisesta riippuen kehittyä erilaisten oppimismahdollisuuksien kautta aina humanitaarisen avun operaatioiden johtotehtäviin asti.

Katastrofiavun komennuksille perheet eivät voi lähteä mukaan katastrofikontekstien luonteesta johtuen.

Osa pitkäkestoisista avustustyöntekijäkomennuksista on sellaisia, joihin avustustyöntekijän perhe voi lähteä mukaan. Perheen mahdolliseen mukaan lähtemiseen vaikuttavat erityisesti alueen turvallisuustilanne ja avustustyöntekijän komennuksen kesto.

Katastrofin sattuessa työkutsu voi tulla yllättäen, ja lähtö voi tapahtua vain päivän varoitusajalla. Pitkäkestoisissa avustustyöntekijäkomennuksissa aikaa lähtöön on enemmän.

Punainen Risti kannustaa työnantajia mahdollistamaan työntekijöidensä kansainvälisen avun komennukset, sillä näkemyksemme mukaan kansainvälisenä avustustyöntekijänä toimiminen tukee työntekijän ammatillista kehitystä ja parantaa sitä kautta myös suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreiden katastrofivalmiutta ja -varautumista.

Jokainen avustustyöntekijä keskustelee työnantajansa kanssa mahdollisista komennuksista sopivaksi katsomallaan tavalla ja ajalla.

Varmista, että täytät vähimmäisvaatimukset. Jos et vielä täytä kaikkia vähimmäisvaatimuksia, kehitä aktiivisesti ammatillista ja muuta osaamistasi ja hae vasta, kun täytät kaikki vähimmäisvaatimukset.

Pohdi mihin kansainvälisen avun työtehtäviin voisit sopia ammatillisen osaamisesi kannalta ja kerro siitä hakemuksessasi.

Esittele hakemuksessasi ammatillinen ja muu osaamisesi, motivaatiosi hakea Punaisen Ristin avustustyöntekijäksi sekä mahdollisuutesi lähteä kansainvälisen avun komennuksille.

Kirjaa koulutuksesi, työkokemuksesi ja vapaaehtoistaustasi REST-hakijaprofiilisi. Kuvaa erityisesti työkokemuksesi ja vapaaehtoistehtäviesi kautta niissä hyödyntämääsi tai hankkimaasi osaamistasi. Tekninen ammattiosaamisesi ja kädentaitosi tulisi tulla selkeästi ilmi. Viestinnän alan tehtäviin hakiessasi on tärkeää liittää hakemukseen työnäytteitä.

Saamme paljon hakemuksia emmekä valitettavasti voi valita kaikkia hyviä hakijoita. Jos haluat hakea uudelleen, varmista ensin, että täytät avustustyöntekijöiden vähimmäisvaatimukset. Tutustu myös Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden ammatillisiin osaamisalueisiin.

Pohdi myös, oletko esitellyt oman osaamisesi ja motivaatiosi riittävän hyvin hakemuksessasi ja tarvittaessa paranna hakemustasi ennen kuin haet uudelleen.

Suomen Punaisen Ristin ammattitaitoa vaativasta kansainvälisestä avustustyöstä maksetaan palkkaa. Avustustyöntekijöiden palkka muodostuu tehtävänkuvan, osaamisen ja aiemman kokemuksen perusteella. Lisäksi avustustyöntekijöille maksetaan päivärahaa ulkomailla oleskelun ajalta.

Ennen avustustyökomennukselle lähtöä kaikki avustustyöntekijät käyvät Suomen Punaisen Ristin kustantamassa lääkärintarkastuksessa. Jokainen avustustyöntekijä vastaa omista perusrokotuksistaan, ja Suomen Punainen korvaa muut avustustyökohteeseen tarvittavat rokotukset.

Suomen Punainen Risti järjestää ja kustantaa matkustuksen avustustyökohteeseen ja takaisin kotimaahan. Katamme myös avustustyön majoituskulut. Avustustyöntekijät on vakuutettu tapaturmien ja sairastumisen varalta.

Katastrofivalmiusyksiköt
Katastrofivalmiusyksiköt
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö