Kaksi henkilöä kävelee aurinkoisessa metsässä.

Turvallinen mieli

Kuva: Joonas Brandt

Suomen Punainen Risti tukee Suomeen konflikteja paenneiden hyvinvointia Turvallinen mieli -hankkeella. 

Keväällä 2023 alkaneen Turvallinen mieli -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomeen paenneiden mielenterveyttä sekä heidän kanssaan työskentelevien vapaaehtoisten ja työntekijöiden monikulttuurista ja psykososiaalista osaamista. 

Samalla tarkoituksena on lisätä koko yhteiskunnan valmiutta kohdata vaikeista lähtökohdista saapuneita ihmisryhmiä. Hankkeen avulla myös tuetaan yhteisöllisyyden rakentumista Suomeen paenneiden keskuudessa sekä heidän ja muun väestön välillä. Näin voidaan edistää koko yhteiskunnan resilienssiä, eli kestävyyttä haastavissa tilanteissa. 

Turvallinen mieli -hanke on osa laajaa EU4Health -yhteishanketta, jossa ovat Suomen Punaisen Ristin lisäksi mukana Ukrainan Punainen Risti ja 23 muuta kansallista yhdistystä Euroopasta. Hankkeen aikana tarkoituksena on jakaa henkisen tuen osaamista Ukrainan ja muiden maiden Punaisten Ristien välillä.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin komissio ja Suomen Punainen Risti täydentää rahoitusta katastrofirahastostaan. Hanke päättyy kesäkuussa 2025 ja siinä kehitetyt, tehokkaiksi todetut menetelmät jäävät Punaisen Ristin käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen.

Monipuolisia aktiviteetteja konflikteja paenneiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Hankkeessa toteutetaan erilaisia toiminnallisia ja ryhmämuotoisia aktiviteetteja, jotka on tarkoitettu niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin. Aktiviteetteja ohjaavat Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja niissä hyödynnetään muun muassa leikin, musiikin, liikunnan ja taiteen elementtejä.

Erilaisten aktiviteettien tarkoituksena on auttaa tunnistamaan yksilöiden sekä perheiden jo olemassa olevia kykyjä ja voimavaroja, tukea stressin hallintaa sekä edistää toimivia kommunikaatiotapoja. Samalla pyritään vahvistamaan tunnetaitoja esimerkiksi normalisoimalla tunteiden monimuotoisuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää uusien sosiaalisten verkostojen syntymistä.

Parhaimmillaan aktiviteeteilla voidaan edistää psyykkisen palautumiskyvyn sekä mielen joustavuuden kasvua ja vähentää kuormittavaan elämäntilanteeseen liittyviä riskejä, kuten henkistä uupumista ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Näin hankkeella saavutetut hyödyt tukevat ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia sekä resilienssiä myös pitkällä tähtäimellä.

Samalla hankkeen kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistetaan kotimaastaan Suomeen paenneita. Keskeisenä tavoitteena on, että heidät nähtäisiin yhteiskunnassa yhä enemmän aktiivisina toimijoina passiivisten avunsaajien sijaan.

Hankkeessa Suomeen paenneet otetaankin mukaan aktiviteettien suunnitteluun. Lisäksi heitä koulutetaan toimimaan itse aktiviteettien ohjaajina, jolloin heidän toimijuutensa sekä yhteisössä että yhteiskunnassa vahvistuu.

Hankkeen toimintamuodot on suunniteltu tukemaan jo olemassa olevia vapaaehtoistoiminnan muotoja Punaisen Ristin piirien ja osastojen tasolla. Niiden suunnittelussa on kuultu työntekijöitä, vapaaehtoisia ja Suomeen paenneita. Aktiviteetteja pilotoidaan myös useammassa osastossa niiden toimivuuden ja mielekkyyden varmistamiseksi.

Henkisen tuen koulutuksia vapaaehtoisille ja henkilökunnalle

Turvallinen mieli -hankkeen koulutustoiminnan kautta vahvistetaan Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden psykososiaalisen tuen osaamista sekä valmiuksia tarjota tätä tukea sosiokulttuuriset ja kielelliset tekijät huomioon ottaen.

Hankkeen aikana järjestetään henkisen tuen koulutuksia ja webinaareja, joista osan pitävät Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Koulutuksissa käsitellään muun muassa konfliktin kokeneiden aikuisten ja lasten tukemista henkisen ensiavun menetelmin sekä tilanteissa, joissa traumaattiset kokemukset vaikuttavat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Lisäksi tutustutaan laajemmin vuorovaikutustilanteisiin monikulttuurisessa ympäristössä sekä omasta palautumisesta huolehtimiseen. Ajankohtaiset koulutukset löydät vapaaehtoisten sivustolta RedNetistä.

Osaamisen vahvistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoisten ja työntekijöiden hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoisille muun muassa erilaisia vertaistuellisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia purkukeskusteluihin, joissa voidaan käydä yhdessä läpi haastavia tilanteita.

Lisätietoja Turvallinen mieli –hankkeesta

Katariina Väisänen, projektikoordinaattori
040 652 9695
katariina.vaisanen@redcross.fi

Virpi Lohrum, projektisuunnittelija
040 845 4020
virpi.lohrum@redcross.fi

EU:n lippu ja teksti "Euroopan unionin rahoittama".
Euroopan unionin rahoittama.

This website was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of The Finnish Red Cross and do not necessarily reflect the views of the European Union. 

Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi
Aloita kuukausilahjoitus nyt
Aloita kuukausilahjoitus nyt