Miten voin toimia rasismia vastaan?

Kuva: Eeva Anundi /Suomen Punainen Risti

Rasismiin ja syrjintään puuttuminen kuuluu meistä jokaiselle.

Niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin on tärkeää tunnistaa rasismi arjessa ja yhteiskunnan rakenteissa, tiedostaa omat ennakkoluulot sekä toimia aktiivisesti rasismia vastaan. Meillä kaikilla on mahdollisuus edistää yhdenvertaisuutta yhteisöissämme.

Näillä kolmella kysymyksellä voit ottaa ensimmäiset askeleet kohti antirasismia omassa arjessasi! Haastamme juuri sinut pohtimaan:

  1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistat yhteisösi toiminnassa ja rakenteissa? 
  2. Miten voit lisätä osaamistasi yhdenvertaisuudesta?
  3. Miten puutut rasistiseen käytökseen ja käytäntöihin? 

Miksi nämä kysymykset ovat tärkeitä? 

1. Tunnista

Rasismi voi olla yksilöiden tietoista toimintaa tai tahattomia mikroaggressioita, ja rasismia on myös yhteiskunnan rakenteissa. Rakenteellinen rasismi on usein tiedostamatonta. Se voi ilmetä näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka kuitenkin sulkevat osan ihmisistä ulkopuolelle. Oman yhteisösi normeja ja käytäntöjä tarkastelemalla opit tunnistamaan ja purkamaan rasismia. 

Työelämässä syrjintä voi liittyä esimerkiksi uraohjaukseen tai rekrytointiin. Yleisimmät työsyrjinnän muodot ovat FinMonik-tutkimuksen (2020) mukaan työtovereiden tai esimiesten asenteet, syrjintä etenemismahdollisuuksissa ja palkkaukseen liittyvä syrjintä.

Tiedostamaton syrjintä voi ilmetä esimerkiksi siinä, kuka kutsutaan työhaastatteluun tai kenen näkemyksille työprojektissa annetaan painoarvoa. Rasismin eri muotoihin ja antirasistiseen sanastoon pääset perehtymään esimerkiksi Yhdenvertaisuusvaltuutetun sanastosivulla. 

2. Tiedosta

Rasisminvastainen työ alkaa itsestä. Meillä kaikilla on tiedostamattomia oletuksia, joita luomme ennen kuin olemme tutustuneet ihmiseen, asiaan tai ilmiöön. Omat oletukset ja ennakkoluulot on tiedostettava, jotta ne eivät ohjaile käytöstämme tai päätöksentekoamme. On myös hyvä pohtia yhteiskunnan normien vaikutusta omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen. 

Työelämässä esimerkiksi sukunimi voi vaikuttaa siihen, kenet valitaan työhaastatteluun, ja nuoren tausta vaikuttaa avautuviin mahdollisuuksiin sekä koulutuksessa että urapolulla. Rasismin tunnistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii uuden oppimista – ja tähän löytyy onneksi runsaasti koulutuksia ja materiaaleja!

Muun muassa THL:n antirasismikoulutus verkossa tarjoaa kattavan tietopaketin rasisminvastaiseen työhön. Mixed Finns puolestaan on tuottanut oppaan antirasistiseen työhön kouluissa. Kuuntelemalla, kouluttautumalla ja oppimalla jokainen voi edistää yhdenvertaisuutta omissa yhteisöissään.

3. Toimi

Vaikka rasismin tunnistaminen ja tiedostaminen on itsessään tärkeää, sen on johdettava myös toimintaan – ilman konkreettisia tekoja muutosta ei synny. Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.

On jokaisen velvollisuus puuttua arjen rasismiin, kuten syrjivään käytökseen tai rasistisiin vitseihin. Rakenteellistakin rasismia on mahdollista purkaa omasta arjesta käsin nostamalla ongelmakohtia esiin. Tätä työtä voi tehdä niin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan yhteisöissä kuin julkisessa keskustelussakin. Omalla toiminnalla ja positiivisella esimerkillä voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. 

Työyhteisössä voit ottaa puheeksi esimerkiksi rekrytointikäytännöt: millä perustein ihmisiä palkataan ja onko teillä käytössä anonyymi rekrytointi? Missä työtehtävissä suomen kielen osaaminen on olennaista ja mitä voisi hoitaa myös muulla kielellä? Onko työyhteisössänne moninaisuutta kaikilla organisaation tasoilla vai ainoastaan tietyissä toimenkuvissa?

Entä onko työpaikalla käytetty kieli kaikkia kunnioittavaa? Onko työyhteisön jäsenillä osaamista yhdenvertaisuudesta, vai pitäisikö sitä lisätä? Jos huomaat epäkohdan, kysy lisätietoa ja anna palautetta johdolle tai anonyymeja kanavia pitkin. Ja mikä tärkeintä: uskalla vaatia muutosta!

Rasisminvastainen viikko
Rasisminvastainen viikko
Osallistu Yhdenvertainen työelämä –seminaariin
Yhdenvertainen työelämä – miten sitä rakennetaan?
Näin yhteisö toimii rasismia vastaan
Rasisminvastaiset ohjeet yhteisöille
Tutustu rasisminvastaiseen toimintaan
Rasisminvastainen toiminta