Seitsemän Punaisen Ristin varusteisiin sonnustautunutta ihmistä pystyttää telttaa.

Eettiset toimintaohjeet

Kuva: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Kaikki, mitä me Punaisessa Ristissä teemme – vapaaehtoisina, työntekijöinä tai luottamushenkilöinä – vaikuttaa siihen, millainen järjestö Punainen Risti on, ja millaisena se näyttäytyy muille. Jokainen meistä kantaa siksi vastuuta toiminnan eettisyydestä.

Järjestön tarkoituksen toteutuminen edellyttää kaikilta järjestössä työskenteleviltä arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa ja tietoisuutta omasta vastuusta järjestön luotettavuuden ylläpitämisestä.

Nämä toimintaohjeet tekevät näkyväksi SPR:n toiminnan edellyttämää arvomaailmaa sekä vastuuta ja suhtautumista työhön. Ne vahvistavat Punaisen Ristin yhtenäisyyttä ja kaikkien järjestössä toimivien identiteettiä osana ainutlaatuista humanitaarista liikettä.

Suomen Punaisen Ristin eettiset toimintaohjeet henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin tarkoitus on kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa, pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla, auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä, lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan sekä vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä.

Sitoudumme Punaisen Ristin periaatteiden mukaiseen toimintakulttuuriin

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa inhimillisyyden periaate. Vapaaehtoisuus ja yleismaailmallisuus avaavat kaikille avoimen kanavan antaa oman panoksensa inhimillisyyden edistämiseen. Muut periaatteet – tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja ykseys - tekevät mahdolliseksi avun ja tuen tarjoamisen mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Lue lisätietoa periaatteista

Kaikki Punaisen Ristin työntekijät ovat sitoutuneet periaatteisiimme ja eettisiin ohjeisiin eri yksiköissämme niin keskushallinnossa, piiritoimistoissa, osastoissa, Punainen Risti Ensiavussa, Kontti –ketjussa, Nuorten turvataloissa kuin Veripalvelussa.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaavat nämä Punaisen Ristin eettiset toimintaohjeet, joihin jokainen työntekijä sitoutuu. Ohjeet käydään läpi työsuhteen alussa perehdytyksen yhteydessä:

Toimin kunnioittavasti ja rakentavasti

Huolehdin järjestön maineesta ja loukkaamattomuudesta

  • Käytän Suomen Punaisen Ristin tiloja ja työvälineitä tarkoituksen mukaisesti ja vain järjestön periaatteiden mukaiseen toimintaan.
  • Pyrin vähentämään ympäristölle aiheutuvaa rasitusta ja huomioin toiminnassani kestävän kehityksen tavoitteet.
  • Noudatan järjestön sosiaalisen median ohjeita, sekä hyviä käytöstapoja kaikessa viestinnässäni.
  • Tiedostan, että aseiden, ampumatarvikkeiden ja muiden aseen kaltaisten esineiden säilyttäminen ja tuominen Punaisen Ristin toimitiloihin, koulutustiloihin ja ajoneuvoihin on Geneven sopimusten perusteella erikseen kielletty.

Käytän Punaisen ristin merkkiä oikein

Punainen risti ja siihen rinnastettavat punainen puolikuu ja punainen kristalli ovat kansainvälisiä suojamerkkejä, joita käytetään sota- ja konfliktitilanteissa turvaamaan lääkintähuoltoa ja avustustoimintaa. Punaisen Ristin liikkeellä on oikeus käyttää merkkiä myös oman toimintansa tunnuksena. Merkin käytöstä säädetään Geneven sopimuksissa ja Suomen laissa.
Lue lisätietoa suojamerkin käytöstä

Puutun väärinkäytöksiin ja korruptioon

Avoimuus ja rehellisyys ovat edellytyksiä Suomen Punaisen Ristin toiminnan eettiselle, taloudelliselle, ja sosiaaliselle kestävyydelle. Emme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä, vaan puutumme niihin nopeasti ja määrätietoisesti.

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tahallista tekoa taloudellisen hyödyn saamiseksi lainvastaisin tai muutoin vilpillisin keinoin. Korruptiota on toimivallan väärinkäyttö yksityisen edun tavoitteluun sekä lahjonta. Väärinkäytöksistä ja korruptiosta ilmoittaminen on jokaisen Suomen Punaisen Ristin edustajan oikeus ja velvollisuus, eikä siitä saa aiheutua ilmoittajalle kielteisiä seurauksia.

  • Toimin rehellisesti enkä suosi toiminnallani läheisiäni tai muita yksilöitä tai yhteisöjä En hyväksy väärinkäytöksiä, lahjontaa tai korruptiota. Pidän huolta siitä, ettei lahjoja voida tulkita lahjuksiksi ja vieraanvaraisuudessa ja kiitollisuuden osoittamisessa noudatan kohtuullisuutta.
  • En hanki henkilökohtaista hyötyä sopimuksista tavaran ja palvelujen toimittajien kanssa. Otan avoimesti esille mahdolliset henkilökohtaiset yhteyteni tavaran ja palvelujen toimittajiin tai muihin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin.
  • Toteutan hyvää hallintotapaa, sisäistä valvontaa ja korruption vastaista ohjetta.
  • Edesautan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

​Työntekijällä on velvollisuus havaitessaan toimintaohjeiden rikkomuksia ilmoittaa siitä välittömästi esimiehelleen tai toiminnasta vastaavalle johtajalle, jotka vastaavat ilmoituksen asianmukaisesta käsittelystä tai ilmoittaa mahdolliset väärinkäytösepäilyt Suomen Punaisen Ristin sisäiselle tarkastajalle.

Tee ilmoitus rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa Punaisessa Ristissä. Tällaisia voivat olla muun muassa toimihenkilön epäeettinen, petollinen, arveluttava, epärehellinen, laiton tai huolimaton toiminta tai käytös.

Ilmoituskanavat toimintaohjeiden rikkomuksissa

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti