21.12.2023

Punainen Risti kokoaa tietoa ilmastoriskeistä

Lapsi ja useita vuohia kuivassa aavikkomaisemassa.
Kuva: Saara Mansikkamäki

Suomen Punainen Risti on koonnut tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä ruokaturvaan Afrikassa ja Aasiassa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin ilmastokeskus on Suomen Punaisen Ristin aloitteesta tuottanut 11 selvitystä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen Aasiassa ja Afrikassa.

Afrikassa selvitys toteutettiin Keniassa, Etiopiassa ja Malawissa. Aasiassa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyden lisäksi vesivarantoihin ja ihmisten elinkeinoihin. Analyyseissä olivat mukana Afganistan, Fidzi, Itä-Timor, Malediivit, Mongolia, Myanmar, Nepal ja Pakistan.

Lisäksi Suomen Punainen Risti on teettänyt ilmastokeskuksella työpaperin, joka kuvaa toimenpiteitä ruokaturvan parantamiseksi muuttuvan ilmaston myötä eteläisessä Afrikassa. Työpaperi sisältää ilmastoriskien arvioinnit kymmenestä eteläisen Afrikan maasta.

Selvitykset on toteutettu Suomen ulkoministeriön rahoituksella.

11 selvitystä muuttuvan ilmaston vaikutuksista terveyteen

Suomen Punaisen Ristin teettämissä maaraporteissa esitellään tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ihmisen terveyteen sekä kuvataan ennusteita ilmastonmuutoksen trendeistä eri alueilla. Maa-analyyseissä on kuvattu ihmisryhmiä, jotka ovat erityisen heikossa asemassa selviytyäkseen ilmastonmuutoksen seuraamuksista.

Ilmastovaikutus liittyy vahvasti esimerkiksi tarttuvien tautien esiintyvyyteen, mutta sillä on vaikutusta myös lisääntymisterveyteen ja ravitsemukseen sekä mielenterveyteen. Myös ihmisten pääsy terveyspalveluihin vaikeutuu.

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ekosysteemeissä, mikä puolestaan vaikuttaa tautien levinneisyyteen ja ruokaviljelmiin sekä vesivarastoihin.

Analyysien tuloksia hyödynnetään tulevissa kansainvälisen avun ohjelmissa. Tavoitteena on lieventää ja mahdollisuuksien mukaan estää ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveyshaittoja.

Tutkimusaineisto perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja haastatteluihin. Koronapandemian vuoksi haastattelut tehtiin suurimmaksi osaksi virtuaalisesti.

Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin YK:n Maailman terveysjärjestön WHO:n dokumentteja sekä IPCC-ilmastopaneelin raporttia.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) ja Punaisen Ristin ilmastokeskus järjestivät Aasiassa ja Afrikassa työpajoja, joissa esiteltiin selvitysten tuloksia. 

Tutustu raportteihin

Tietoa ruokaturvan parantamiseksi

Edellisten selvitysten lisäksi Suomen Punainen Risti on teettänyt kansainvälisen Punaisen Ristin ilmastokeskuksella työpaperin, joka kuvaa toimenpiteitä ruokaturvan parantamiseksi muuttuvan ilmaston myötä eteläisessä Afrikassa.

Työpaperi sisältää maakohtaiset ilmastoriskien arvioinnit kymmenestä eteläisen Afrikan maasta.

Selvityksessä etsitään vastauksia kysymyksiin, kuinka hyvin yhteisöperusteiset kehittämistoimet voivat vahvistaa yhteisön sietokykyä kestävän ruokaturvan kannalta ja mitkä toimintamallit ja työkalut ovat parhaita juuri Punaisen Ristin ruohonjuurityössä.

Ruokaturvaa voidaan parantaa turvaamalla tuki viljelijöille myös kriisitilanteissa, vahvistamalla paikallisia turvaverkkoja tai esimerkiksi edistämällä vakuutuksia.

Ennakoivaan toimintaan panostamalla ja sääpalveluiden paremmalla hyödyntämisellä niin varautumisessa kuin viljelyssä voidaan esimerkiksi minimoida satomenetyksiä.

Erilaisin viljelyteknisin ja paikallisesti kestävin ratkaisuin voidaan parantaa omavaraisuutta, resilienssiä ja elinkeinoja varsinkin, jos samalla edistetään laajemmin oikeutta maahan ja pääsyä markkinoille.

Maakohtaisten ilmastoriskin arviointien tavoitteena on esittää laaja ilmastomuotokuva, jossa esitetään kunkin maan yleiset ilmasto-olosuhteet ja ilmastomallit.

Arvioinneissa on hyödynnetty tutkittua tietoa ja mallinnuksia. Tutkitun tiedon lisäksi on tärkeää luoda verkostot ja hyödyntää maakohtaista asiantuntijuutta sekä paikallisten ihmisten osaamista ja historiatietoa.

Tutustu raportteihin

Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu