21.12.2023

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Nuorten turvataloilla

Kirjava piirroskuva, jossa kaksi henkilöä syleilee.
Kuva: Sanni Wessman

Nuorten turvatalo on syrjimätön paikka jokaiselle. Täältä löydät tietoa tavoitteistamme ja työstämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Nuorten turvatalot ovat auttaneet tukea tarvitsevia nuoria ja perheitä jo yli 30 vuotta. Tässä ajassa nuorten ja perheiden elämä, yhteiskunta sekä samalla Nuorten turvatalojen arki on muuttunut entistä monimuotoisemmaksi.

Samaan aikaan nuorten oikeudet hyvään elämään ja huolenpitoon eivät toteudu yhdenvertaisesti, vaan nuorten voimavarat ja vaikutusmahdollisuudet eriytyvät huolestuttavasti.

Nuorten turvatalojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tehty vastaamaan näihin muutoksiin ja niiden synnyttämiin tarpeisiin. Nuorten turvatalot haluavat olla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjä. Sitoudumme siihen, että Nuorten turvatalot ovat syrjimätön paikka jokaiselle.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu yhteistyössä työryhmän ja koko Nuorten turvatalojen henkilöstön kanssa. Pohjana suunnitelmalle toimivat Punaisen Ristin työtä ohjaavat seitsemän periaattetta. 

Nuorten ajatuksia ja toiveita yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä puolestaan kerättiin keväällä 2021 järjestetyissä Digiraati-keskusteluissa. Nuorten viesti on selvä: syrjimättömyyden pitää kuulua ja näkyä.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on suunnattu kaikille Nuorten turvatalojen toiminnassa oleville: nuorille ja heidän läheisilleen, työntekijöille, vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille.

  • Nuori ja hänen läheisensä on aina tervetullut Nuorten turvatalolle. Kannustamme heitä toimimaan yhdenvertaisesti sekä raportoimaan kokemastaan syrjinnästä.
  • Turvatalojen henkilöstö on vastuussa siitä, että Nuorten turvatalot ovat ihmisoikeuksia kunnioittava ja yhdenvertainen yhteisö kaikille.
  • Vapaaehtoisilta odotamme sitoutumista Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnallisten arvojen ohella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.
  • Yhteistyökumppaneilta odotamme niin ikään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sitoutunutta edistämistä.

Nuorten turvatalojen yhdenvertaisuustyö nojaa neljään periaatteeseen

Nuorten turvatalojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tavoitteet rakentuvat neljän periaatteen eli tukipilarin varaan.

Ensimmäinen näistä periaatteista on inhimillisyys, joka tarkoittaa toisen ihmisen kunnioittamista ja arvostamista sellaisena kuin hän on. Tiedostamme ihmisten eriarvoiset lähtökohdat ja ne olosuhteet, joissa kukin kohtaamamme ihminen elää.

Inhimillisyyteen kuuluu myös oman toimintakulttuurimme ja asenteidemme jatkuvaa tutkiskelua ja muuttamista sekä tietoisuus yhteiskunnassa ja ajassamme vallitsevista normeista.

Intersektionaalisuuden periaate muistuttaa meitä siitä, että ihmisen asemaan ja identiteettiin yhteiskunnassa vaikuttaa moni asia, kuten sukupuoli, ihonväri, kieli, yhteiskuntaluokka, perhe, ikä, alkuperä, taloudellinen tilanne ja seksuaalinen suuntautuminen.

Nuorten turvataloilla jokainen saa itse määritellä oman identiteettinsä eli sen, millainen hän on suhteessa muihin ja tarvitsemansa tuen. Jokainen turvataloilla oleva kohdataan yksilönä.

Kolmas toimintaa ohjaava pilari on osallisuus. Huolehdimme siitä, että jokaisen oikeus oman äänen kuulumiseen, yhteenkuuluvuuteen ja toimijuuteen toteutuu turvatalojen toimintaympäristöissä. Jokaisella on oikeus paitsi oman hyvän elämän rakentamiseen, myös oikeus kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin sekä toisten auttamiseen ja maailman parantamiseen.

Viimeisenä työtämme ohjaa saavutettavuus. Palvelujen tulee olla paitsi saatavilla myös saavutettavia niin, että palvelut eivät ole syrjiviä eivätkä fyysiset esteet tai kulttuuriset ja tiedolliset tekijät rajoita niiden saatavuutta. Haluamme, että Nuorten turvatalojen tuki vastaa esimerkiksi käyttäjien erilaiseen toimintakykyyn, oli kyse digitaalisesta tai fyysisestä palvelusta.

Kuva: Sanni Wessman

Miten Nuorten turvatalot edistävät yhdenvertaisuutta?

Nuorten turvatalon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on suunniteltu käytettäväksi vuosina 2023-26. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat Nuorten turvatalojen johtajat yhdessä henkilöstön edustajista koostuvan yhdenvertaisuusryhmän kanssa. 

Suunnitelma jakautuu kolmeen laajempaan tavoitteeseen, jotka jakautuvat useampiin toimenpiteisiin. Osa tavoitteista ja toimenpiteistä on konkreettisempia, osa taas enemmän tiedostamiseen ja keskusteluihin kannustavia.

Tavoite 1: Viestimme saavutettavasti ja moniäänisesti

Viestintämme on yhdenvertaista ja saavutettavaa, oli kyse sitten ulkoisesta viestinnästä tai kohtaamisista turvataloilla. Tavoite jakautuu useisiin alakohtiin:  

a) Käytämme yhdenvertaisuutta edistävää kieltä ja kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta kaikessa vuorovaikutuksessa.

b) Viestimme monikielisesti ja monikanavaisesti sekä käytämme ymmärrettävää kieltä.

c) Viestinnässämme on esillä moninaisia ihmisiä kuvina, tarinoina, näkökulmina ja mielipiteinä.

Tavoite 2: Laajennamme turvataloyhteisön osaamista sekä kehitämme keinoja syrjinnän tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi

Kehitämme turvatalotoimintaa sekä henkilöstömme osaamista entistä saavutettavammaksi kaikille ja huolehdimme turvatalotoiminnan yhdenvertaisuuden kehityksestä. Tavoite jakautuu seuraaviin alakohtiin:

a) Nimeämme henkilöstöstä yhdenvertaisuusryhmän. Selkiytämme syrjinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen prosesseja turvataloilla.

b) Järjestämme aihealueen koulutuksia koko henkilöstölle ja vapaaehtoisille sekä tarpeen mukaan täydennyskoulutuksia.

c) Kaikkia perehdytysaineistoja täydennetään esityksellä siitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvon keinot näkyvät turvataloilla.

d) Teemme esteettömyyskartoituksen, jonka avulla tunnistamme turvatalotoimintaan osallistumisen esteet. Laadimme toimenpidesuunnitelman esteisiin puuttumiseksi.

Tavoite 3: Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa turvatalotoiminnassa

Edistämme erityisesti nuorten osallisuutta ja kaikkien mahdollisuuksia tulla mukaan Nuorten turvatalojen toimintaan.

a) Kohtaamme jokaisen yksilönä, samalla kun tiedostamme eri yksilöiden ja eri ihmisryhmien eriarvoiset lähtökohdat.

b) Avaamme nuorille tilaisuuksia osallistua turvatalotoimintaan sekä ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään.

c) Edistämme aktiivisesti turvatalon vapaaehtoisyhteisön moninaisuutta.

d) Tuomme selkeästi esille toiminnoissamme turvallisemman tilan periaatteet.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan voit kokonaisuudessaan tutustua täällä.

Tutustu myös syrjimättömyydestä viestivään, nuorten laatimaan Yhdenvertaisuuden huoneentauluun täällä.