Työtehtäviä ja niiden vaatimuksia

Patrick Fuller
Jarkko Mikkonen
Maria Santto
Emil Helotie
Aapo Huhta

Mitä ammattilaisuus tarkoittaa? Tutustu tällä sivulla esimerkkeihin avustustyöntekijöiden tehtävistä ja vaatimuksista.

Haetaan terveydenhuollon ammattilaisia

Terveydenhuollon ammattilaisilla tulisi olla monipuolinen työkokemus, kielitaito, hyvät tiimityöskentelytaidot ja kyky itsenäisiin päätöksiin. Hyvät, laaja-alaiset kliiniset taidot ovat erittäin tärkeitä, sillä työskentelemme usein olosuhteissa, joista puuttuu suomalaisten terveyspalveluiden välineistöä ja henkilöstöä. Oivia ominaisuuksia ovat myös koulutus-, johtamis-, koordinaatio- ja valmennustaidot sekä osallistava työote.
 
Katastrofialueille lähetettävillä terveysasemilla tarvitaan henkilökuntaa, jolla on monipuolista kokemusta perusterveydenhuollosta ja akuutista sairaanhoidosta/ensiavusta sekä erilaisten potilasryhmien hoitamisesta. Lisäksi tarvitaan osaamista terveyskasvatuksesta ja sen organisoinnista.
 
Kenttäsairaaloihin tarvitaan henkilökuntaa, jolla on vankka kokemus erikoissairaanhoidosta omalta alaltaan (esim. kirurgia, synnytykset, lastentaudit) ja joka kykenee tarvittaessa työskentelemään oman erikoisalansa ulkopuolisissa tehtävissä.
 
Konfliktialueilla toimiviin tiimeihin, kuten kirurgisiin tiimeihin, tarvitaan oman alansa ammattilaisia, jotka osaavat soveltaa osaamistaan muuttuvissa olosuhteissa.
 
Henkilökuntaa tarvitaan myös arvioimaan terveydenhuollon tilaa ja tarpeita kohdemaassa sekä suunnittelemaan ja koordinoimaan kansainvälistä apua.
 
Ammattialoista tarvitsemme esimerkiksi yleis- ja erikoislääkäreitä (erityisesti infektiolääkärit, ensihoitolääkärit, gynekologit/obstetrikot, pediatrit, anestesialääkärit, kirurgit), terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia (erityisesti leikkaussali- ja anestesiahoitajat, kätilöt ja lasten sairaanhoitajat), laboratorio- ja röntgenhoitajia, fysioterapeutteja sekä farmaseutteja.
 
Kansanterveystyön ammattilaisia tarvitaan työskentelemään kehitysyhteistyöhankkeissa, yhteisöperustaisissa terveysohjelmissa sekä epidemioiden arvioinnissa ja koordinoinnissa. Katso osio ”Haetaan kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia”.
 

Haetaan valmius- ja varautumistyön ammattilaisia

Haemme kielitaitoisia valmius- ja varautumistyön osaajia laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin. Disaster Management (DM) -osaajia tarvitaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) operatiivisiin kenttätehtäviin sekä esimerkiksi tukemaan operaatioiden koordinaatiota. 
 
Lisäksi tarvitsemme valmius- ja varautumistyön ammattilaisia tukemaan Punaisen Ristin valmiusohjelmia (ns. Disaster Preparedness / Disaster Risk Reduction, DPDRR) osana Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyötä. Katso osio ”Haetaan kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia”.
 
Valmiusohjelmissa toimiville avustustyöntekijöille on eduksi, jos hallitsee vähintään yhden teknisen osa-alueen, joka voi liittyä esimerkiksi riskien vähentämiseen (DRR), elinkeinoihin (livelihoods), veteen ja sanitaatioon tai vaikka ruokaturvaan.
 
Yhteistyötaidot ja kyky toimia verkostoissa ovat erittäin tärkeitä. Emme edellytä kokemusta viranomaistehtävistä, mutta kenttäkokemus katsotaan eduksi.
 

Haetaan tiedonhallinnan ammattilaisia

Information Management (IM) -osaajia tarvitaan datan ja tiedon keräämiseen, analysointiin, käsittelemiseen, säilyttämiseen, visualisointiin ja raportointiin liittyvissä tehtävissä mm. tukemaan operaatioiden päätöksentekoa ja koordinaatiota. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esim. avunsaajille tehtävän kyselyn suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen tai tiedon kerääminen eri lähteistä ja jatkojalostaminen esim. infografiikaksi, kertovaksi raportiksi tai kartaksi.

IM-osaajalla täytyy olla hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, vahva kyky analysoida kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa, vahvat tietotekniset taidot erityisesti taulukkolaskentaohjelmista ja paikkatieto-ohjelmista sekä riittävät visuaaliset taidot infografiikoiden ja muiden visualisointien tuottamiseen. Lisätietoja Punaisen Ristin IM-työstä operaatioissa löytyy SIMS-verkoston sivuilta.

Haetaan taloushallinnon ammattilaisia

Taloushallinnon ammattilaisille tärkeintä on vankka kirjanpidon osaaminen. Lisäksi tarvitaan hyviä koulutustaitoja, kärsivällisyyttä, napakkuutta ja mojova annos oivaltavaa maalaisjärkeä. Hyvästä kielitaidosta on etua (etenkin ranska, arabia). Sopivia ammatillisia taustoja ovat esimerkiksi tilintarkastaja, talouskontrolleri tai pääkirjanpitäjä.
 
Toimintaympäristöt ja tilanteet ovat taloushallinnon kannalta erittäin haasteellisia. Kokonaisuus pitää pysyä hallussa yksittäisistä kuiteista aina rahoittajaraportteihin asti. 
 

Haetaan logistiikan osaajia

Logistikon tulisi hallita useampi logistiikan osa-alue kuten varaston hallinta, kuljetusten johtaminen, vienti/tuonti tai toimitusketjun hallinta. Koulutustaustaksi sopii AMK-tasoinen tutkinto.
 
Tyypillisiä työtehtäviä ovat varastojen perustaminen, kuljetusten järjestäminen, hankinnat, maahantuontimuodollisuuksien hoitaminen ja erilaiset palvelusopimusneuvottelut. Siksi tarvitsemme laaja-alaisia logistiikan ammattilaisia ja hankinta-asiain tuntemusta. 
 

Haetaan teknikoita

Haemme teknisesti taitavia moniosaajia, joilta onnistuu mm. erilaisten koneiden ja laitteiden huoltaminen ja korjaaminen, telttojen pystyttäminen, kalusteiden ja aitojen rakentaminen paikallisesti hankitusta materiaalista, kenttäsähköverkon rakentaminen valmiista kaapeleista ja keskuksista sekä vesisäiliöiden ja vesiverkon rakentamiseen osallistuminen. 
 
Erityistä ammatillista osaamista tarvitaan etenkin vedenpuhdistukseen- ja jakeluun liittyviltä osaajilta sekä sähköasentajilta. Muu tekninen osaaminen voi olla hankittu opintojen ja ammatin lisäksi myös harrastusten kautta. 
 
Tekniseltä henkilökunnalta vaaditaan sekä hyviä ryhmätyötaitoja että joustavuutta, omatoimisuutta ja kykyä soveltaa omaa osaamistaan sekä käytettävissä olevia välineitä haastavissa olosuhteissa. Varsinaisten sairaalateknisten laitteiden tunteminen ei ole välttämätöntä, sillä perehdytämme teknikot kaikkiin käyttämiimme laitteisiin erillisissä jatkokoulutuksissa. 
 

Haetaan it-taitoisia radioamatöörejä

Televiestinnän osaajissa kovin tarve on radioamatööreille, joilla on ymmärrystä HF- ja VHF-radioaaltojen etenemisestä, taito asentaa ja korjata ajoneuvo- ja tukiasema-asennuksia sekä suunnitella radioverkkoja.
 
Punainen Risti järjestää täydentäviä koulutuksia satelliittipuhelimien ja muiden järjestön omien laitteiden käyttöön, mutta it-avustustyöntekijällä pitäisi olla valmiiksi hyvä tuntemus Windows-käyttöjärjestelmästä sekä PC-tietokoneiden vianetsinnästä ja -korjauksesta.  
 
Lisäksi on osattava rakentaa ja konfiguroida tietokoneverkkoja. Tietoliikenneprotokollien ja mielellään myös tietokantojen osaaminen on tarpeen. Sitä vastoin ohjelmointikielten osaamisesta ei juurikaan ole hyötyä.
 
Koska ITT-avustustyöntekijöille on rajallinen määrä komennuksia tarjolla, myös yleistekniikan osaaminen katsotaan eduksi.
 

Haetaan kenttäkeittiön vastaavia

Kenttäkeittiön kokilla/keittäjällä tulee olla kyky valmistaa hyvää ja ravintorikasta ruokaa saatavilla olevista tuotteista kenttäsairaalan henkilökunnalle. Tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että keittiön hygieniataso säilyy korkealla ja kenttäsairaalan henkilökunta pysyy terveenä. Tarvittaessa keittiövastaava ohjeistaa myös kenttäsairaalan potilaiden ruokahuollon järjestelyssä.
 
Kenttäsairaalan mukana Suomesta lähetetään keittiön laitteisto, tarvikkeet sekä runsaasti säilykkeitä ja kuivatuotteita. Keittiön vastaava tutustuu paikalliseen ruokatarviketarjontaan ja tekee tilaukset keittiölle tarvittavista ruoka-aineista. 
 
Kenttäkeittiön vastaavan apuna toimii riittävän iso ryhmä paikallista henkilökuntaa, joten kenttäkeittiön vastaavan on osattava sekä ohjata muuta keittiön henkilökuntaa että toimia osana koko kenttäsairaalayksikön tiimiä.
 

Haetaan pakolaisleiri-, hätämajoitus- ja vastaanottotoiminnan osaajia

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa. Samankaltaista toimintaa Punaisella Ristillä on myös muualla maailmassa. Suomen Punainen Risti ylläpitää valmiutta kasvattaa tätä toimintaa tarvittaessa Suomessa tai maailmalla.

Haemme Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin ammattilaisia, joilla on kokemusta kansainvälisten pakolaisleirioperaatioiden ja/tai vastaanottotoiminnan organisointi- ja johtamistehtävistä. Keskeistä osaamista ovat pakolaisleirien, hätämajoituksen ja/tai vastaanottokeskusten suunnittelu-, organisointi- ja johtamistaidot. Arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta.

Haetaan viestinnän ammattilaisia

Suomen Punaisen Ristin Field Communication Unit (FCU) -kenttäviestintäyksikkö tuottaa kirjallista ja audiovisuaalista materiaalia mm. kansainvälisen Punaisen Ristin ja median käyttöön. Tarvitsemme erityisesti audiovisuaalisen alan moniosaajia.
 
Audiovisuaalisen osaajan tulee hallita sekä stillkuvaus että kokonaisvaltainen videotuotanto (mm. editointi ja äänituotanto sekä kuvien jälkityöstö). Suurin osa FCU:n komennuksista sisältää videotuotantoa. Arvostamme yhteistyötaitoja ja joustavuutta sekä kykyä kokeilla ja innovoida uusia konsepteja (360, VR jne.) ja tuottaa laadukasta materiaalia nopeallakin aikataululla.
 
Viestinnän asiantuntijan tulee osata tuottaa journalistista sisältöä vähintään suomeksi ja englanniksi, suunnitella ja kohdentaa viestintää sekä hyödyntää sosiaalista mediaa. Kokemus uutistyöstä ja monikanavajulkaisemisesta on eduksi. Arvostamme myös kykyä suunnitella ja vetää viestintäkoulutuksia sekä valokuvaus- ja käsikirjoitustaitoja.
 

Haetaan kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia

Haemme eritoten globaalin kansanterveystyön tai valmiuden ja varautumistyön osaajia, joilla on kenttäkokemusta yhteisötason kehitysyhteistyöhankkeista mutta jotka tuntevat myös laajemmin globaaleja kehityskysymyksiä.
 
Korostamme kehitysyhteistyöhankehallinnon osaamista, johon sisältyy rahoitushakemusten ja hankesuunnitelmien sekä budjettien laatimista, hankkeiden toteutuksen seurantaa ja raportointia sekä arviointia. 
 
Kehitysyhteistyön ammattilaiset työskentelevät aina paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen tukena, joten arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta. 
 
Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden huomioiminen ja osallistaminen, laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ovat tärkeitä teemoja kaikissa hankkeissamme ja näiden tunteminen on eduksi kehitysyhteistyön ammattilaiselle.
 
Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös koulutus- ja valmennustaidot sekä osallistava työote. Keskeisten rahoittajien (mm. UM, EU/ECHO) tuntemuksesta on suuri etu.
 

Haetaan kielitaitoisia korkeakoulutettuja

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) etsii kielitaitoisia, korkeakoulutettuja henkilöitä, jotka sopivat komitean edustajiksi konfliktialueille. Tehtävät vaihtelevat paljon ja voivat koostua esimerkiksi vierailuista sota- ja poliittisten vankien luona, perheiden yhdistämisen tehtävistä, hätäavun perillemenon organisoinnista tai humanitaarisen oikeuden asiantuntijana toimimisesta. 
 
Näihin tehtäviin hakeutuvan korkeakoulutetun henkilön kielitaidon on oltava vahva ja monipuolinen. ICRC:n päätyökielet ovat englanti ja ranska, mutta myös muiden kielten esimerkiksi arabian, bantukielten, bengalin, espanjan, hausan, kiinan, pastun ja venäjän osaajille on tarvetta.
 
ICRC etsii myös lääkäreitä, sairaanhoitajia sekä logistiikan ammattilaisia työskentelemään pidempiaikaisissa operaatioissa. Komitealle työskentely vaatii näiltä ammattiryhmiltä valmiutta sitoutua vähintään kuuden kuukauden työsuhteeseen. Englannin lisäksi jonkin yllämainitun kielen osaaminen luetaan eduksi. 
 

Lähetä hakemus

Ensimmäinen askel avustustyöntekijäksi on täyttää hakemus viikon kestävään avustustyöntekijän koulutukseen. Täytä hakemus huolellisesti. 
 
Seuraavan kurssin tiedot ja hakuohjeet löytyvät koulutuksen verkkosivulta. Lue hakuohjeet huolellisesti.
 
Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].