Nuori bangladeshilainen nainen keskustelee Punaisen Ristin avustustyöntekijän kanssa kenttäsairaalassa.

Avustustyöntekijäksi ulkomaille

Kuva: Emilia Kangasluoma / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti lähettää vuosittain maailmalle yli kaksi sataa eri alojen asiantuntijaa. He muodostavat osan Punaisen Ristin avun ketjua ja toimivat yhteistyössä paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen auttajayhteisön kanssa.

Suomen Punaisen Ristin tarjoama asiantuntija-apu perustuu aina humanitaarisiin tarpeisiin.

Avustustyöntekijät tuovat kansainväliseen avustustyöhön oman alansa vahvaa osaamista ja ovat sitoutuneita toimimaan Punaisen Ristin periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Suomen Punainen Risti ylläpitää henkilöreserviä, joka tukee sekä omaa että kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kykyä vastata humanitaarisiin tarpeisiin. Henkilöreservissä on noin 700 aktiivista jäsentä.

Avustustyöntekijöiden työkenttänä on koko maailma. Tarvittaessa henkilöreservin jäsenet tukevat kotimaan valmiustyötä ja auttavat laajamittaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

Kansainväliset tehtävät

Avustustyöntekijät valitaan komennuksille pääasiassa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreservistä.

Suomen Punainen Risti hakee reserviin ammattilaisia, jotka ovat valmiina ja kutsuttavissa työskentelemään lyhytkestoisissa tehtävissä humanitaarisen avun operaatioissa. Suomen Punaisen Risti lähettää asiantuntija-apua kansainvälisiin operaatioihin sekä ylläpitää ammattilaisten verkostoa, joka on koulutettu työskentelemään katastrofivalmiusyksiköissä.

Avustustyöntekijöitä sijoittuu myös pitkäkestoisiin tehtäviin. Suomen Punaisen Ristin lähettämät eri alojen asiantuntijat tukevat Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kumppaniyhdistyksiä kehitysyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi Suomen Punainen Risti vahvistaa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintakykyä rahoittamalla strategisesti tärkeitä komitean ja liiton asiantuntijatehtäviä.

Avustustyöntekijöitä haetaan tehtäväkohtaisesti myös avustustyöntekijäreservin ulkopuolelta. Avoimet tehtävät löydät Työpaikkana Punainen Risti-verkkosivulta.

Haku Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin

Haku järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Valitut henkilöt hyväksytään IMPACT-koulutukseen, joka on perehdytys Punaisen Ristin kansainväliseen toimintaan. Koulutuksen suoritettuaan heidät otetaan jäseniksi avustustyöntekijäreserviin.

Reserviin voivat hakea Suomessa asuvat ammattilaiset ja ulkomailla asuvat henkilöt, joilla on vahva side Suomeen. Valituilla henkilöillä tulee olla Punaisen Ristin kansainvälisten tehtävien edellyttämää koulutusta, osaamista ja kielitaitoa.

Tutustu kansainvälisten avustustyöntekijöiden tehtäväalueisiin ja niiden edellytyksiin sekä reservin jäseneksi pääsyn yleisiin vähimmäisvaatimuksiin.

Yleiset vaatimukset

Avustustyöntekijäreservin hakijoiden minimikriteerit:

  • Sitoutuminen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustyön arvoihin ja periaatteisiin
  • Korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta soveltuvaa, tutkinnon jälkeistä työkokemusta tai useiden vuosien työkokemuksella syntynyt vankka oman alan ammattiosaaminen.
  • Sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muiden kansainvälisessä avustustyössä käytettyjen kielten osaaminen (ranska, arabia, venäjä ym.) katsotaan eduksi.
  • B-ajokortti ja ajotaito (manuaalinen vaihteisto).
  • Hyvät tietotekniset perustaidot, vähintään Microsoft Office 365 -perusohjelmien sujuva osaaminen Windows 10 -ympäristössä.
  • Kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin.
  • Kyky sietää epävarmuutta, vaatimattomia oloja, kiirettä ja painetta.
  • Kyky ymmärtää eri kulttuureja ja toimintatapoja.

Eduksi katsotaan relevantti kansainvälinen kokemus, koulutus- ja fasilitointiosaaminen sekä järjestökokemus, erityisesti Punaisen Ristin toiminnan tuntemus.

Avustustyöntekijöiden ammatillisia osaamisalueita

Katastrofialueille lähetettävillä Punaisen Ristin terveysasemilla tarvitaan henkilökuntaa, jolla on monipuolista kokemusta perusterveydenhuollosta, akuutista sairaanhoidosta sairaalaolosuhteissa, ensiavusta sekä erilaisten ja eri ikäisten potilasryhmien hoitamisesta. Lisäksi tarvitaan osaamista terveyskasvatuksesta ja sen organisoinnista.

Punaisen Ristin kenttäsairaaloihin tarvitaan henkilökuntaa, jolla on vankka, monipuolinen kokemus erikoissairaanhoidosta omalta alaltaan (esim. kirurgia, synnytykset, lastentaudit) ja joka kykenee tarvittaessa työskentelemään oman erikoisalansa ulkopuolisissa tehtävissä eri osastoilla. Kenttäsairaalassa työ painottuu kliinisen osaamisen käyttämiseen, työn organisointiin ja paikallisten kollegoiden opettamiseen.

Konfliktialueilla toimiviin tiimeihin, kuten kirurgisiin tiimeihin, tarvitaan oman alansa ammattilaisia, jotka osaavat soveltaa osaamistaan muuttuvissa olosuhteissa. Katso myös osio ”Haetaan kielitaitoisia korkeakoulutettuja”.

Terveydenhuollon ammattialoista tarvitsemme yleis- ja erikoislääkäreitä (erityisesti infektiolääkärit, ensihoitolääkärit, gynekologit/obstetrikot, pediatrit, anestesialääkärit, kirurgit), terveydenhoitajia, kätilöitä ja sairaanhoitajia (erityisesti leikkaussali- ja anestesiahoitajat, lasten sairaanhoitajat), laboratorio- ja röntgenhoitajia, farmaseutteja, fysioterapeutteja, joilla on kokemusta traumapotilaiden poliklinikka- ja vuodeosastotyöstä sekä psykologeja, joilla on kokemusta yhteisöperustaisesta kriisityöstä.

Potilastyötä tekevillä ammattilaisilla laaja-alaiset kliiniset taidot ovat erittäin tärkeitä, sillä työtä tehdään usein muuttuvissa rooleissa ja olosuhteissa, joista puuttuu suomalaisten terveyspalveluiden kaltaista välineistöä ja henkilöstöä. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee olla valmiita työskentelemään erilaisten potilasryhmien kanssa - siksi suppean erikoisalan lisäksi vaaditaan myös muuta osaamista.

Katastrofitilanteissa tarvitaan myös mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen (mental health and psychosocial support /MHPSS) ammattilaisia kuten esimerkiksi psykologeja, mielenterveyteen/psykiatriseen hoitotyöhön erikoistuneita sairaanhoitajia ja muita psykososiaalisen tuen asiantuntijoita.

Etsimme ammattilaisia, jotka pystyvät arvioimaan yksilön ja hänen perheensä psykososiaalisen tuen tarvetta konfliktin, luonnonkatastrofin tai muun kriisin (esim. vakava sairaus, väkivallan uhri) seurauksena sekä suunnittelemaan ja organisoimaan toimenpiteitä hänen tarpeisiinsa vastaamiseksi.

Punaisen Ristin katastrofiyksiköissä ei tarjota psykiatrista hoitoa vaan henkistä tukea ja psykologista ensiapua, jonka toteuttajina ovat pääsääntöisesti paikalliset työntekijät ja vapaaehtoiset. Moniammatillista apua ja pitkäaikaista terapiaa tarvitsevat ohjataan jatkohoitoon muille toimijoille. Keskeinen osa työtä on paikallisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttaminen sekä yhteistyö muiden järjestöjen, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Terveysasemien ja sairaalan yhteyteen perustetaan useimmiten ns. lapsiystävällinen tila (child-friendly space), jossa leikin ja aktiviteettien avulla edistetään lapsen kehittymistä ja toipumista. Psykososiaalisesta tuesta vastaava avustustyöntekijä johtaa ja organisoi tätä toimintaa.

Tutustu Punaisen Ristin mielenterveyteen ja psykososiaalisen tukeen liittyvään työhön:

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla monipuolinen työkokemus, sujuva kielitaito, hyvät tiimityöskentelytaidot ja kyky itsenäisiin päätöksiin. Terveydenhuollon ammattilaisilla tulee myös olla valmius työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä, tarvittaessa tulkin avulla. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös koulutus-, johtamis-, koordinaatio- ja valmennustaidot sekä osallistava työote.

Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden huomioiminen ja osallistaminen, laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen ovat tärkeitä teemoja kaikissa operaatioissa ja näiden tunteminen on eduksi jokaiselle ammattilaiselle.

Terveydenhuollon ammattilaisia, esimerkiksi kansanterveystyön osaajia, tarvitaan myös työskentelemään pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa yhteisöperustaisissa terveysohjelmissa. Katso osio ”Haetaan kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia”

Kielitaitoisia katastrofivalmius- ja varautumistyön osaajia tarvitaan laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin. Disaster Management (DM) -osaajia tarvitaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) operatiivisiin tehtäviin sekä esimerkiksi tukemaan operaatioiden koordinaatiota. 

Katastrofivalmius- ja varautumistyön ammattilaisia tarvitaan myös tukemaan Punaisen Ristin valmiusohjelmia (ns. Disaster Preparedness / Disaster Risk Reduction, DP/DRR) osana Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyötä. Katso osio ”Haetaan kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia”

Valmiusohjelmissa toimiville avustustyöntekijöille on eduksi, jos hallitsee vähintään yhden teknisen osa-alueen, joka voi liittyä esimerkiksi ilmastonmuutokseen, meteorologiaan, riskien vähentämiseen, elinkeinoihin (livelihoods), ruokaturvaan, käteisjakeluihin (cash) tai veteen ja sanitaatioon.

Yhteistyötaidot ja kyky toimia verkostoissa ovat erittäin tärkeitä. Emme edellytä kokemusta viranomaistehtävistä, mutta kenttäkokemus katsotaan eduksi.

Taloushallinnon ammattilaiset tukevat Punaisen Ristin katastrofiavun operaatioita, pitkäkestoisia kehitysyhteistyöhankkeita sekä Suomen Punaisen Ristin kumppaniyhdistysten taloushallinnon ja taloudellisen kestävyyden kehittämistä.

Taloushallinnon ammattilaisille tärkeintä on vankka kirjanpidon ja kustannuslaskennan osaaminen. Kokemus budjetoinnista katsotaan eduksi. Lisäksi tarvitaan hyviä koulutustaitoja, kärsivällisyyttä, napakkuutta ja mojova annos oivaltavaa maalaisjärkeä. Hyvästä kielitaidosta on etua (etenkin ranska, arabia).

Sopivia ammatillisia taustoja ovat esimerkiksi tilintarkastaja, business controller tai kirjanpitäjä. Edellytämme taloushallinnon ammattilaisilta korkeakoulututkintoa (esim. ekonomi tai tradenomi).

Toimintaympäristöt ja tilanteet ovat taloushallinnon kannalta haasteellisia. Kokonaisuus pitää pysyä hallussa yksittäisistä kuiteista rahoittajaraportteihin asti. 

Logistikoiden tyypillisiä katastrofiavun työtehtäviä ovat varastojen perustaminen, kuljetusten järjestäminen, hankinnat, maahantuontimuodollisuuksien hoitaminen ja erilaiset palvelusopimusneuvottelut. Siksi tarvitsemme laaja-alaisia logistiikan ammattilaisia ja hankinta-asioiden tuntemusta. 

Logistikon tulisi hallita useampi logistiikan osa-alue kuten varaston hallinta, kuljetusten johtaminen, vienti/tuonti tai toimitusketjun hallinta. Koulutustaustaksi sopii AMK-tasoinen tutkinto.

Information Management (IM) -osaajia tarvitaan datan ja tiedon keräämiseen, analysointiin, käsittelemiseen, säilyttämiseen, visualisointiin ja raportointiin liittyvissä tehtävissä mm. tukemaan operaatioiden päätöksentekoa ja koordinaatiota. 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat esim. avunsaajille tehtävän kyselyn suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen tai tiedon kerääminen eri lähteistä ja jatkojalostaminen esim. infografiikaksi, kertovaksi raportiksi tai kartaksi.

IM-osaajalla täytyy olla hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, vahva kyky analysoida kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa, vahvat tietotekniset taidot erityisesti taulukkolaskentaohjelmista ja paikkatieto-ohjelmista sekä riittävät visuaaliset taidot infografiikoiden ja muiden visualisointien tuottamiseen. Lisätietoja Punaisen Ristin IM-työstä operaatioissa löytyy SIMS-verkoston sivuilta.

Haemme Punaisen Ristin katastrofiavun yksiköiden tueksi teknisesti taitavia moniosaajia, joilta onnistuu mm. erilaisten koneiden ja laitteiden huoltaminen ja korjaaminen, telttojen pystyttäminen, kalusteiden ja aitojen rakentaminen paikallisesti hankitusta materiaalista, kenttäsähköverkon rakentaminen valmiista kaapeleista ja keskuksista sekä vesisäiliöiden ja vesiverkon rakentamiseen osallistuminen. 

Erityistä ammatillista osaamista tarvitaan etenkin vedenpuhdistukseen- ja jakeluun liittyviltä osaajilta sekä sähköasentajilta. Muu tekninen osaaminen voi olla hankittu opintojen ja ammatin lisäksi harrastusten kautta. 

Tekniseltä henkilökunnalta vaaditaan sekä hyviä ryhmätyötaitoja että joustavuutta, omatoimisuutta ja kykyä soveltaa omaa osaamistaan sekä käytettävissä olevia välineitä haastavissa olosuhteissa. Varsinaisten sairaalateknisten laitteiden tunteminen ei ole välttämätöntä, sillä teknikot perehdytetään käytettäviin laitteisiin erillisissä jatkokoulutuksissa. 

Haemme Punaisen Ristin katastrofiavun yksiköiden tueksi televiestinnän osaajia. Isoin tarve on radioamatööreille, joilla on ymmärrystä HF- ja VHF-radioaaltojen etenemisestä, taito asentaa ja korjata ajoneuvo- ja tukiasema-asennuksia sekä suunnitella radioverkkoja.

Punainen Risti järjestää täydentäviä koulutuksia satelliittipuhelimien ja muiden järjestön omien laitteiden käyttöön, mutta it-avustustyöntekijällä pitäisi olla valmiiksi hyvä tuntemus Windows-käyttöjärjestelmästä sekä PC-tietokoneiden vianetsinnästä ja -korjauksesta.  

Lisäksi on osattava rakentaa ja konfiguroida tietokoneverkkoja. Tietoliikenneprotokollien ja mielellään myös tietokantojen osaaminen on tarpeen. Sitä vastoin ohjelmointikielten osaamisesta ei juuri ole hyötyä.

ITT-avustustyöntekijöille on rajallinen määrä komennuksia tarjolla, joten myös yleistekniikan osaaminen katsotaan eduksi.

Suomen Punaisen Ristin Field Communication Unit (FCU) -kenttäviestintäyksikkö tuottaa kirjallista ja audiovisuaalista sisältöä pääasiassa Punaisen Ristin ja median käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti. Yksikkö on ainutlaatuinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen sisällä.

Haemme erityisesti viestinnän moniosaajia, joilla on vahvat yhteistyö- ja neuvottelutaidot. Joustava asenne on välttämätön, sillä työtä tehdään usein haastavissa ja nopeasti vaihtuvissa olosuhteissa.

Audiovisuaalisen osaajan tulee hallita sekä valokuvaus että videotuotanto (mm. kuvaus, editointi, äänituotanto ja kuvien jälkityöstö). Suurin osa FCU:n komennuksista sisältää videotuotantoa. Arvostamme kykyä kokeilla ja innovoida uusia konsepteja (360, VR, mobiilivideo jne.) ja tuottaa laadukasta materiaalia nopeallakin aikataululla.

Viestinnän asiantuntijan tulee tuottaa journalistista sisältöä vähintään suomeksi ja englanniksi, suunnitella ja kohdentaa viestintää sekä hyödyntää sosiaalista mediaa. Kokemus uutistyöstä ja monikanavajulkaisemisesta on eduksi. Arvostamme kykyä suunnitella ja vetää viestintäkoulutuksia, valokuvaustaitoja ja käsikirjoitusosaamista.

Haemme pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön eritoten globaalin kansanterveystyön tai katastrofivalmiuden ja -varautumistyön osaajia, joilla on kokemusta yhteisötason kehitysyhteistyöhankkeista ja jotka tuntevat myös laajemmin globaaleja kehityskysymyksiä.

Korostamme kehitysyhteistyöhankehallinnon osaamista, johon sisältyy rahoitushakemusten ja hankesuunnitelmien sekä budjettien laatimista, hankkeiden toteutuksen seurantaa ja raportointia sekä arviointia. Ohjelmien laadunvarmistus on tärkeä osa työnkuvaa.

Kehitysyhteistyön ammattilaiset työskentelevät aina paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen tukena, joten arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta. 

Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden huomioiminen ja osallistaminen, laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ovat tärkeitä teemoja kaikissa hankkeissamme ja näiden tunteminen on eduksi kehitysyhteistyön ammattilaiselle.

Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös koulutus- ja valmennustaidot sekä osallistava työote. Keskeisten rahoittajien (mm. UM, EU) tuntemuksesta on suuri etu.

Haemme monipuolisen kielitaidon omaavia korkeakoulutettuja henkilöitä, jotka sopivat Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) edustajiksi konfliktialueille. Tehtävät vaihtelevat ja voivat koostua esimerkiksi vierailuista sota- ja poliittisten vankien luona, perheiden yhdistämisen tehtävistä, hätäavun perillemenon organisoinnista tai humanitaarisen oikeuden asiantuntijana toimimisesta. 

Tehtäviin hakeutuvan korkeakoulutetun henkilön kielitaidon on oltava vahva ja monipuolinen. ICRC:n päätyökielet ovat englanti ja ranska, mutta myös muiden kielten esimerkiksi arabian, bantukielten, bengalin, espanjan, hausan, kiinan, pastun ja venäjän osaajille on tarvetta.

Suomen Punainen Risti lähettää myös lääkäreitä, sairaanhoitajia sekä logistiikan ammattilaisia työskentelemään komitean pidempiaikaisissa operaatioissa. Komitealle työskentely vaatii näiltä ammattiryhmiltä valmiutta sitoutua vähintään kuuden kuukauden työsuhteeseen. Englannin lisäksi jonkin yllämainitun kielen osaaminen luetaan eduksi. 

Punainen Risti on sitoutunut tuomaan yhteisöt avustustoimintamme keskiöön. Community Engagement and Accountability (CEA) on sekä sitoumuksemme että prosessimme siihen, miten toimimme yhteisöjen kanssa heidän tarpeidensa ja palautteensa pohjalta, tuemme yhteisöjä tuomaan esille heille tärkeitä asioita, tarjoamme tietoa avun muotona sekä tuemme käyttäytymisen muutokseen tähtäävää viestintää.

Yhteisöjen osallistamisen ja vastuullisuuden osaaja edistää yhteisöjen erilaisten jäsenten ja ryhmien osallisuutta avustustoiminnassa niin katastrofitilanteissa kuin niihin varautumisessa.

Tehtävässä on hyötyä erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen, käyttäytymistieteiden, yhteisöviestinnän, laadullisen tiedon keräämisen ja käsittelyn sekä palautejärjestelmien osaamisesta ja kokemuksesta.

Haemme asiantuntijoita, joilla on vahvaa osaamista sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisestä kehitysyhteistyössä ja/tai humanitaarisen avun operaatioissa.

Arvostamme erityisesti gender-kysymyksiin ja vammaisten henkilöiden inkluusioon (huomioiminen ja osallistaminen) liittyvää osaamista sekä kokemusta toimista, joiden avulla ehkäistään seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja tuetaan sen kohteeksi joutuneita ihmisiä.

Protection, Gender and Inclusion (PGI) -asiantuntijat osallistuvat muun muassa yhteisö- ja tarvekartoitusten ja analyysien tekemiseen. He varmistavat, että rahoitushakemukset, ohjelmat ja operaatiot noudattavat sekä Punaisen Ristin liikkeen linjauksia ja ohjeita että rahoittajien vaatimuksia.

PGI-asiantuntijat tukevat ja seuraavat ohjelmien ja operaatioiden toteutusta sekä osallistuvat niiden raportointiin ja arviointiin. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat henkilökunnan ja vapaaehtoisten koulutus sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Laaja-alainen haavoittuvuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä muiden läpileikkaavien teemojen (esimerkiksi ilmastonmuutos, yhteisön osallistaminen) ja sektoreiden (terveys, katastrofivalmius/resilienssi) tunteminen on eduksi PGI-ammattilaiselle.

PGI-asiantuntijat työskentelevät aina paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kansallisen yhdistyksen tukena, joten arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta. Asiantuntijat voivat toimia sekä Suomen Punaisen Ristin pitkäaikaisten ohjelmien tukena että kansainvälisen Punaisen Ristin lyhytkestoisissa katastrofiavun operaatioissa.

Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat myös viestintä- ja esiintymistaidot sekä osallistava työote. Keskeisten rahoittajien (mm. UM, EU/ECHO) tuntemuksesta on suuri etu.

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa. Samankaltaista toimintaa Punaisella Ristillä on myös muualla maailmassa. Suomen Punainen Risti ylläpitää valmiutta kasvattaa tätä toimintaa tarvittaessa Suomessa tai maailmalla.

Haemme Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviin ammattilaisia, joilla on kokemusta kansainvälisten pakolaisleirioperaatioiden ja/tai vastaanottotoiminnan organisointi- ja johtamistehtävistä. Keskeistä osaamista ovat pakolaisleirien, hätämajoituksen ja/tai vastaanottokeskusten suunnittelu-, organisointi- ja johtamistaidot. Arvostamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tuntemusta.

Kenttäkeittiön kokilla/keittäjällä tulee olla kyky valmistaa hyvää ja ravintorikasta ruokaa saatavilla olevista tuotteista kenttäsairaalan henkilökunnalle. Tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että keittiön hygieniataso säilyy korkealla ja kenttäsairaalan henkilökunta pysyy terveenä. Tarvittaessa keittiövastaava ohjeistaa myös kenttäsairaalan potilaiden ruokahuollon järjestelyssä.

Kenttäsairaalan mukana Suomesta lähetetään keittiön laitteisto, tarvikkeet sekä runsaasti säilykkeitä ja kuivatuotteita. Keittiön vastaava tutustuu paikalliseen ruokatarviketarjontaan ja tekee tilaukset keittiölle tarvittavista ruoka-aineista. 

Kenttäkeittiön vastaavan apuna toimii riittävän iso ryhmä paikallista henkilökuntaa, joten kenttäkeittiön vastaavan on osattava sekä ohjata muuta keittiön henkilökuntaa että toimia osana kenttäsairaalayksikön tiimiä.

Vastauksia hakijoiden yleisiin kysymyksiin

Suomen Punainen Ristin kansainvälisen avun avustustyöntekijöiden työ ei ole vapaaehtoistyötä, vaan ammattitaitoa vaativasta työstä maksetaan palkkaa. 

Suomen Punainen Risti osallistuu katastrofityöhön maailmalla lähettämällä kansainväliseen avustustyöhön koulutettuja eri alojen ammattilaisia paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun tueksi. Joka vuosi ammattilaisia avustustyöntekijöitämme toimii myös pitkäaikaisissa kehitysyhteistyöhankkeissa kumppaniyhdistystemme tukena.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maailmanlaajuinen humanitaarinen työ perustuu paikallistasolla vapaaehtoisuuteen. Punaisella Ristillä on 192 maassa kansallinen yhdistys, joissa toimii yhteensä miljoonia jäseniä ja vapaaehtoisia. Myös Suomessa voi toimia Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisena.

Arvostamme avustustyöntekijöiden valinnoissa vankan ammattitaidon lisäksi Suomen Punaisen Ristin tuntemusta ja kokemusta vapaaehtoisuudesta. Siksi suosittelemme kaikille kiinnostuneille hakeutumista mukaan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan.

Punaisen Ristin kansainvälisen avun komennusten pituudet vaihtelevat tarpeiden mukaan. Tyypillisimmät komennukset ovat noin 1-3 kuukauden mittaisia katastrofiavun komennuksia tai 1-2 vuoden mittaisia kehitysyhteistyökomennuksia. Viestinnän ammattilaisille on tarjolla myös lyhyempiä 1-2 viikon pituisia komennuksia.

Avustustyöntekijöiden on pysyttävä kansainvälisillä komennuksilla mahdollisimman terveinä ja toimintakuntoisina, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa apua tarvitsevia.

Olosuhteet avustustyöntekijäkomennuksilla saattavat olla hyvin rankkoja esimerkiksi työkuormituksen, levon ja ruoan suhteen. Katastrofit lisäävät myös tarttuvien tautien riskiä. Jokaisen kansainvälistä avustustyötä harkitsevan on siksi mietittävä tarkkaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Työtä tehdään usein alueilla ja maissa, joissa esiintyy sekä hyttysten välityksellä leviäviä tauteja että tauteja, jotka ovat rokotuksin ehkäistävissä. Avustustyöntekijöillä tulee olla valmius ottaa rokotuksia osana valmistautumistaan kansainvälisen avun komennuksille ja tarvittaessa malarian estolääkitystä komennuksen aikana. Terveysalan työntekijöillä rokotukset ovat tärkeä osa työ- ja potilasturvallisuutta (myös kotimaahan paluun jälkeen).

Sota- ja konfliktialueilla on usein erityisiä terveyteen liittyviä vaatimuksia, sillä työskentely tapahtuu usein pitkän ja vaikean etäisyyden päässä soveltuvista terveydenhuollon palveluista. Kaikki Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät eivät kuitenkaan päädy työskentelemään sota- ja konfliktialueilla.

Ennen jokaista avustustyöntekijäkomennusta avustustyöntekijä käy lääkärintarkastuksessa, jossa lääkäri arvioi henkilön työkelpoisuuden kyseisen avustustyötehtävän suhteen.

Suomen Punaisella Ristillä ei ole työharjoittelupaikkoja maailmalla. Suomen Punaisen Ristin kotimaan avoimet harjoittelupaikat löytyvät verkkosivuiltamme.

18-28-vuotiaat Punaisen Ristin kansainvälisestä avusta kiinnostuneet nuoret aikuiset voivat hakeutua Suomen Punaisen Ristin nuorisodelegaattikurssille ja sitä kautta nuorisodelegaattikomennuksille maailmalle.

Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden peruskurssin IMPACT:n vähimmäisvaatimuksiin kuuluu 1) korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden valmistumisen jälkeinen soveltuva työkokemus tai 2) useiden vuosien työkokemuksella syntynyt vankka ammattiosaaminen. Avustustyöntekijäreserviin kannattaa hakea aikaisintaan vasta silloin, kun koulutuksen vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Terveydenhuollon ammattilaisilta kuten lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta tarkistetaan ammattioikeudet/laillistettu pätevyys.

Suomen Punainen Risti lähettää kansainväliseen avustustyöhön vain ammattilaisia, joilla on vankka työkokemus omalta alaltaan. Hakiessasi avustustyöntekijäreserviin sinulla tulee olla vähintään kolme vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta.

Jos olet kiinnostunut Punaisen Ristin kansainvälisestä toiminnasta, mutta sinulla ei vielä ole vaadittavaa työkokemusta, suosittelemme, että keskityt kehittämään muuta avustustyöntekijälle tärkeää osaamista (esimerkiksi kielitaito, Punaisen Ristin tuntemus, vapaaehtoiskokemus, relevantti kansainvälinen kokemus, kokemus kouluttamisesta ja fasilitoinnista, neuvottelutaidot).

Jos olet 18-28-vuotias, puhut sujuvaa englantia ja sinulla on kokemusta vapaaehtoisuudesta, voit hakea Suomen Punaisen Ristin nuorisodelegaattikurssille ja sitä kautta nuorisodelegaattikomennuksille.

Turvallisuussyistä johtuen ajokortti ja ajotaito ovat vähimmäisvaatimuksia Punaisen Ristin avustustyöntekijäkurssille. Avustustyöntekijäreserviin ei kannata hakea ennen kuin vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Tietotekniset perustaidot ovat tärkeitä useimmissa kansainvälisen avun tehtävissä. Siksi vähimmäisvaatimuksena on vähintään Microsoft Office 365 -perusohjelmien sujuva osaaminen Windows 10 -ympäristössä.

Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden peruskoulutus IMPACT valmistaa osallistujia toimimaan kansainvälisen avun tehtävissä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä. IMPACT:lla osallistujat oppivat tuntemaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä syvemmin. He paneutuvat myös liikkeen katastrofivalmiustyöhön ja katastrofiapuun.

Kurssi on moniammatillinen ja sen sisältö on tärkeää perusosaamista kaikille eri alojen ammattilaisille Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen avun näkökulmasta.

Suoritettuaan IMPACT:n osallistujista tulee osa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviä. IMPACT ei takaa pääsyä avustustyöntekijäkomennukselle, mutta avaa monia mahdollisuuksia kansainvälisen avun komennuksille ja muihin avustustyöntekijäkoulutuksiin.

Kansainvälisen avun tarve ja avunpyynnöt Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä määrittävät sitä, milloin Suomen Punainen Risti lähettää avustustyöntekijöitä maailmalle. Avustustyöntekijäpaikat täytetään työtehtävässä vaadittavan osaamisen ja henkilön soveltuvuuden perusteella ja niihin vaikuttaa myös avustustyöntekijöiden käytettävyys.

IMPACT on Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden peruskoulutus, jonka jälkeen osallistujista tulee osa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäreserviä.

Avustustyöntekijät valitaan kansainvälisen avun komennuksille Suomen Punaisen Ristin henkilöreservistä, joka on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen laajimpia ja koostuu monien eri alojen ammattilaisista.

IMPACT-koulutuksen lisäksi Punainen Risti tarjoaa monia muita kouluttautumismahdollisuuksia avustustyöntekijäreservinsä jäsenille. Katastrofiavun komennuksille vaaditaan IMPACT:n lisäksi pääsääntöisesti kaksi muuta perus- ja erikoistumiskoulutusta, jotka kestävät yhteensä 5-10 päivää ammattialasta riippuen.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike panostaa avustustyöntekijöidensä osaamisen kehittämiseen, joten avustustyöntekijän uralla voi osaamisesta riippuen kehittyä erilaisten oppimismahdollisuuksien kautta aina humanitaarisen avun operaatioiden johtotehtäviin asti.

Katastrofiavun komennuksille perheet eivät voi lähteä mukaan katastrofikontekstien luonteesta johtuen.

Osa pitkäkestoisista avustustyöntekijäkomennuksista on sellaisia, joihin avustustyöntekijän perhe voi lähteä mukaan. Perheen mahdolliseen mukaan lähtemiseen vaikuttavat erityisesti alueen turvallisuustilanne ja avustustyöntekijän komennuksen kesto.

Katastrofin sattuessa työkutsu voi tulla yllättäen, ja lähtö voi tapahtua vain päivän varoitusajalla. Pitkäkestoisissa avustustyöntekijäkomennuksissa aikaa lähtöön on enemmän.

Punainen Risti kannustaa työnantajia mahdollistamaan työntekijöidensä kansainvälisen avun komennukset, sillä näkemyksemme mukaan kansainvälisenä avustustyöntekijänä toimiminen tukee työntekijän ammatillista kehitystä ja parantaa sitä kautta myös suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreiden katastrofivalmiutta ja -varautumista.

Jokainen avustustyöntekijä keskustelee työnantajansa kanssa mahdollisista komennuksista sopivaksi katsomallaan tavalla ja ajalla.

Varmista, että täytät vähimmäisvaatimukset. Jos et vielä täytä kaikkia vähimmäisvaatimuksia, kehitä aktiivisesti ammatillista ja muuta osaamistasi ja hae vasta, kun täytät kaikki vähimmäisvaatimukset.

Pohdi mihin kansainvälisen avun työtehtäviin voisit sopia ammatillisen osaamisesi kannalta ja kerro siitä hakemuksessasi.

Esittele hakemuksessasi ammatillinen ja muu osaamisesi, motivaatiosi hakea Punaisen Ristin avustustyöntekijäksi sekä mahdollisuutesi lähteä kansainvälisen avun komennuksille.

Kirjaa koulutuksesi, työkokemuksesi ja vapaaehtoistaustasi REST-hakijaprofiilisi. Kuvaa erityisesti työkokemuksesi ja vapaaehtoistehtäviesi kautta niissä hyödyntämääsi tai hankkimaasi osaamistasi. Tekninen ammattiosaamisesi ja kädentaitosi tulisi tulla selkeästi ilmi. Viestinnän alan tehtäviin hakiessasi on tärkeää liittää hakemukseen työnäytteitä.

Saamme paljon hakemuksia emmekä valitettavasti voi valita kaikkia hyviä hakijoita. Jos haluat hakea uudelleen, varmista ensin, että täytät avustustyöntekijöiden vähimmäisvaatimukset. Tutustu myös Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden ammatillisiin osaamisalueisiin.

Pohdi myös, oletko esitellyt oman osaamisesi ja motivaatiosi riittävän hyvin hakemuksessasi ja tarvittaessa paranna hakemustasi ennen kuin haet uudelleen.

Avustustyöntekijä Jussi Halonen
”YK:n työntekijä tuli meitä vastaan ja sanoi ’luojan kiitos, Punainen Risti on paikalla’. Se tuntui hyvältä”
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Punaisen Ristin kansainvälinen apu
Kansainvälinen apu