Työmme maailmalla

Emilia Kangasluoma
Kätilö Jaana Laine hoitaa potilaita Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Bangladeshissa.
Kuvaaja: Emilia Kangasluoma

Suomen Punainen Risti on maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Viime vuosien aikana olemme nousseet myös tärkeimpien kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen joukkoon.

Apu Suomesta maailmalle on joko rahallista tukea, materiaali- tai henkilöapua. Tarjoamme sekä hätäapua katastrofin jälkeen että pitkäaikaista kehitysyhteistyötä.

Kehitysyhteistyönä annettava tuki keskittyy erityisesti kahteen alueeseen: katastrofi- ja terveystyöhön.

Humanitaarisessa avussa Suomen Punaisen Ristin erityisosaamista ovat nopean avustustoiminnan yksiköt:

  • toimintavalmiit kenttäsairaalat ja -klinikat sekä
  • avustustyöntekijät, jotka voidaan lähettää katastrofialueelle parin tunnin varoitusajalla.

Kansainvälistä avustustoimintaa rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla. Katastrofirahaston lahjoituksista noin 90 prosenttia tulee yksityisiltä lahjoittajilta. Apu menee tehokkaasti perille, sillä katastrofirahaston keräyskulut ovat korkeintaan 20 prosenttia.

Lisäksi kansainvälistä avustustoimintaa rahoittavat Suomen ulkoministeriö ja Euroopan komissio.

Kehitysyhteistyön tavoitteet

Ohjelmakausi 2016–2018 jatkaa Suomen Punaisen Ristin ulkoministeriön rahoitteiselle kehitysyhteistyöohjelmalle vuosille 2013–2015 esitettyä suunnitelmaa ja tavoitteita. Ohjelmakausi kattaa siis kokonaisuudessaan vuodet 2013–2018, jonka jälkeen ohjelma arvioidaan.

Päätavoitteena on vahvistaa haavoittuvaisten ihmisten ja yhteisöjen katastrofikestävyyttä. Tavoitteeseen päästään rakentamalla turvallisempia ja terveellisempiä yhteisöjä kehitysyhteistyöhankkeiden kautta.

Riskien hallinta kuuluu Punaisen Ristin käsitykseen kestävästä kehityksestä. Päämääränä on kriisejä ja katastrofeja kestävä yhteiskunta, yhteisö tai yksilö, joka kykenee ennakoimaan riskejä, torjumaan niitä ja onnettomuuksien ja katastrofien sattuessa vastaamaan niihin ja toipumaan niistä.

Riskien vähentämiseen ja katastrofeihin varautumiseen keskittyvien hankkeiden lisäksi ehkäisemme ja torjumme yleisimpiä terveysongelmia pääosin maaseutuyhteisöissä, missä Punaisen Ristin tai Puolikuun yhdistyksen lisäarvo viranomaisia avustavana, julkisia palveluita täydentävänä toimijana on suurin.

Lisäksi vahvistamme paikallisten toimijoiden, kuten viranomaisten ja kansallisten yhdistysten, kykyä toimia yhdessä onnettomuus-ja kriisitilanteissa sekä niiden jälkeen.

Kehitämme kansallisten Punaisten Ristien ja Puolikuiden yhdistysten toimintakykyä tukemalla vapaaehtoisuutta.

Punainen Risti painottaa humanitaarisen avun saumatonta linkittymistä kehitysyhteistyöhön katastrofivalmiuden, katastrofiavun ja jälleenrakentamisen kautta.

Erityisesti niin kutsutuissa hauraissa valtioissa, yhteiskunnissa ja yhteisöissä Punaisen Ristin humanitaarisesti suuntautunut kehitystyö, jossa köyhyyden lisäksi torjutaan ihmisten haavoittuvaisuutta eli riskialttiutta taloudellisille, yhteiskunnallisille tai ilmastollisille kriiseille ja katastrofeille on erityisen merkityksellistä kestävän kehityksen agendan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Punaisen Ristin työ keskittyy kahteentoista hauraudesta ja/tai alhaisesta inhimillisestä kehityksestä kärsivään valtioon, joita ovat Afganistan, Etelä-Sudan, Etiopia, Kenia, Malawi, Myanmar, Nepal, Norsunluurannikko, Sierra Leone, Somalia ja Zimbabwe. Neljä näistä maista (Afganistan, Etelä-Sudan, Myanmar, Somalia) kärsii samanaikaisesti aseellisesta konfliktista sekä alhaisesta inhimillisestä kehityksestä.

Jatkamme myös ohjelman laadun ja tuloksellisuuden parantamista. Tuloksellisuuden parantaminen merkitsee toimia ohjelman asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Parannamme toiminnan tuloksellisuutta vahvistamalla tulosperustaisten toimintatapojen ja työkalujen käyttöä ohjelmasyklin eri vaiheissa (suunnittelu, seuranta, arviointi ja raportointi).

Laadun parantaminen koskee tapaa, jolla kehitysyhteistyön tulokset saavutetaan. Tavoitteet saavutetaan laadukkaasti, kun toiminta on ihmisten ja yhteisöjen omia voimavaroja kasvattavaa sekä sosiaalista eriarvoisuutta vähentävää, ja se huomioi sukupuolten välisen tasa-arvon sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristönäkökulmien vaikutukset työhön.

Uutena ohjelman laatua lisäävänä painopisteenä on kaudella 2016–2018 yhteisöperustaisten ohjelmien tilivelvollisuuden kasvattaminen sekä vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen kaikilla ohjelmatyön alueilla. Teemme yhteistyötä niin suomalaisten kuin paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. Olemme halukkaita jakamaan osaamistamme muiden järjestöjen kanssa riskien vähentämisen osaamisen kasvattamiseksi Suomessa.

Juha Blomberg / Suomen Punainen Risti

Tutustu Suomen Punaisen Ristin terveys- ja katastrofityöhön sekä humanitaariseen apuun.

Jussi Rastas / Suomen Punainen Risti

Tutustu Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja katastrofiavun operaatioihin.

Maria Santto

Punaisen Ristin avustustyöntekijät työskentelevät maailmalla ja vievät avun perille sinne, missä hätä on suuri.